IME

Карта: Население на един лекар

Автор: ИПИ / 09.04.2021

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика” 

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за разпределението на лекарите в общините и достъпността им, измерена чрез броя население на един лекар, за периода между 2017 и 2019 г. Индикаторите за достъпа до здравни услуги излязоха на преден план в контекста на здравната криза, като те подчертават значителните неравенства между отделните населени места.

|Интерактивна версия на картата|

През 2019 г. най-добър достъп до лекари има в Плевен – един лекар (тук се взема общият им брой, без разделения на общопрактикуващи и специалисти) на всеки 97 души от населението на общината, благодарение на медицинския университет в нея, а след нея е Панагюрище със 110 души на един лекар. В следствие на концентрацията на болниците във водещите икономически центрове при тях има и голяма концентрация на лекари. В Пловдив на всеки лекар има по 121 души, във Варна – по 155, а в столицата броят им е 195.

От друга страна, в 11 общини в страната през 2019 г. няма лекари. В много други достъпът е много труден, като в Сливо поле за всеки лекар има 9557 от населението, в Аврен – 9072, а в Лозница – 8307. В 124 общини на всеки лекар се падат под 1000 души. През последните години, отчасти и заради негативните демографски тенденции, в повечето общини индикаторът се подобрява, като през 2019 г. в 177 от тях броят на населението на един лекар намалява или се запазва непроменен спрямо предишната година.