IME

Дейност 4

10.09.2019

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 

 

Дейност 4: Събиране, обработка, анализ и визуализация на данни за натовареността на съдебната система

 

Задълбочена информация за работата на съдебната система се предоставя от ВСС на интернет страницата на съвета. Тя е под формата на публикувани доклади, отчети, анализи, както и отчетни данни за работата на съдебна статистика (обобщени статистически данни, справки и информации). Повечето от суровите данни са във формат, който не позволява обработка, т.е. не са в машинно четим вид, а някои от данните не могат лесно да се анализират, тъй като не са представени във вид, който да позволява лесно сравнение по структури или за минал период. Това води до парадокса наличието на голям масив от данни за работата на съдебната система на практика да не води до по-голяма отчетност и прозрачност, тъй като заинтересованите страни не могат лесно да ги използват за мониторинг и оценка. В допълнение, повечето заинтересовани страни не разбират данните така, че да анализират протичащите процеси у съдебната система, например данните за изпълнението на бюджета.

Намирането на полезна информация под формата на данни, анализи и други публикации е причина да създадем база данни, която да описва вид данни, редовността на тяхното публикуване, източникът, мястото на публикуване, форматът на данните и анализите, наличието/липсата на нормативно изискване за публикуване и сроковете и др.

 

Картата на информацията за съдебната власт е достъпна тук.