IME

Защо няма интерес към газоснабдяването?

15.12.2006

Миналата седмица поради липса на достатъчно кандидати Държавнатакомисия за енергийно регулиране удължи срока за търга за определянена инвеститор за изграждане на нова газоразпределителна мрежа на териториятана регион “Тракия”. На пръв поглед липсата на кандидати е учудваща,защото природната газ е сравнително евтино гориво и следователно битрябвало да се очаква, че от инвестирането в разпределителна мрежаможе да се спечели много. По-дълбочинно вглеждане обаче дава съвсемразлична картина.

В страната са определени 8 региона, в които влизат общо 136 общини.Компанията, която получи лиценз за разпределителна мрежа в определенрегион, е задължена да присъедини за своя сметка към мрежата си всекижелаещ потребител в района, за който е издадена лицензия. Това можеда се окаже много скъпо (особено ако се наложи да се изгражда мрежав община, в която има само няколко потребителя), т.е. да изисква значителниинвестиции. Тези инвестиции могат да се възвърнат чрез по-високи ценина продаваната газ на потребителите. Цените на природната газ обачеса контролирани от Държавната комисия за енергийно регулиране, а освентова ако цените се увеличат прекалено много няма да има достатъчнопотребители, които да предпочетат използването на природна газ. Потози начин инвестицията в газоразпределително предприятие може дасе окаже губеща.

Виждаме как прекаленото регулиране на газоснабдяването може да доведедо това, че да няма интерес към инвестиции в сектора и съответно даняма газоснабдяване въобще. Възниква въпросът кое е в интерес на потребителите– да има силно регулиране на газоснабдителния сектор, но да няма такъвсектор или обратно – да няма регулиране на сектора, но да има реалногазоснабдяване?