IME

Социално развитие

03.07.2018

Модели на финансиране на здравеопазването: Възможности за България | декември 2018

Целта на настоящия анализ на ИПИ е да подпомогне усилията на българската държава за провеждане на реформи чрез сравнително изследване на добрите практики за финансиране на здравната система. Анализът обхваща четирите основни модела на финансиране – бюджетно, здравноосигурително, здравнозастрахователно и чрез система от лични сметки, като представя силните и слабите им страни и прави предложения за реформи в България.

Икономика на публичната и частната сигурност | август 2018 

Този анализ цели да даде детайлна картина на сигурността в страната, в нейното частно и публично измерение, разбирани съответно като дейността на частните охранителни фирми и работата на полицията. 

Доколко професионалното образование отговаря на реалностите в икономиката | април 2018

Изследването е фокусирано върху съответствието между професионалното образование и профила на икономиката в различните райони в България в посока отговаря ли то на търсенето на бизнеса.

Финансиране на училищата | април 2017

Настоящото изследване се фокусира върху ефективното прилагане на принципите за публичност и прозрачност на всеки етап на процедурите за обществени поръчки: планиране, обявяване, поставяне на изисквания, възлагане, изпълнение, обжалване и отчитане.

Отстъплението на демокрацията в България | март 2017

В настоящото изследване ИПИ анализира състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България, проучвайки отстъплението на демокрацията през последните години и посочвайки основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани по отношение на демократичните и пазарните ценности.

Динамика на бедността | април 2016

Анализ, който проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва движението между отделните доходни групи през годините. За целта са използвани персоналните данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EU-SILC). Изследвани са основните фактори, които са предопределили изкачването им по стълбата на доходите в обществото.

Бедността в България: Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството | февруари 2016

В рамките на две години екипът на ИПИ постави във фокуса на своите усилия изследването на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта.

Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България | април 2016

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост | септември 2015

Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България.

Особености на здравеопазването по региони | март 2015

Тематичен анализ за състоянието на някои аспекти от здравноосигурителната система в страната, както и оценките за удовлетвореността на населението за предоставяните здравни услуги.

Анализ на ИПИ: Бедност и рискови групи | март 2015

Анализът "Бедност и рискови групи" се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност.

Изследване на ИПИ: „Предизвикателства пред социалното подпомагане в България“ | януари 2015

Анализът се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.

Бедност и неравенство в страната | септември 2014

Измерване на бедността, което поставя някои ключови въпроси от методологически характер, които са важни както за разбирането на данните, така и за провеждането на адекватни политики за борба с бедността в България. Част от проектът на ИПИ: Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Финансиране на висшето образование | април 2013

Проучването на настоящия модел на финансиране на висшето образование в България - изводи и препоръки.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България | април 2012

Анализ, посветен на реформата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания.

Хората в зависимост от държавата | август 2011

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода от 2007 до 2010 г.

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.) | юли 2011

Оценка на въздействието на Национална цел 5 - анализ на поставените цели в стратегията спрямо постигнатите резултати от политиките за намаляване на броя на живеещите в бедност в България.

Минимум информация, Високи разходи, Рекордна численост (МВР) | ноември 2009

Този анализ представлява кратък преглед на дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР) като ключова институция, отговорна за опазването на реда и осигуряването на сигурност за гражданите.

Приватизация на Тотото. Защо и как? | септември 2009

Представяне на икономиката на хазартните игри в България, препоръки защо и как трябва да се приватизира БСТ.

Българските емигранти – повече ползи, отколкото загуби за България | февруари 2007

Миграцията като процес има важен социален, икономически и политически ефект във всяка страна.