IME

София – голямата разлика между Северна и Южна България

Автор: Николай Славков* / 21.09.2016

Настоящата статия има за цел да съпостави Северна и Южна България по три показателя за доходите и стандарта на живот:

  • БВП на човек от населението;
  • Средногодишен доход на лице от домакинство;
  • Средна годишна брутна заплата.

Според някои икономисти, реална съпоставка между Северна и Южна България не може да бъде направена без да бъде изключено влиянието на столицата върху данните. От години София-град се отличава от всяка друга област в страната и се твърди, че доброто представяне на Южна България се дължи единствено на нея. Затова в настоящата статия, освен сравнение на Южна и Северна България, добавихме още един показател, който изключва София (столица) от региона.

Източник: НСИ

От 2000 г. насам ножицата между Северна и Южна България непрекъснато се увеличава, като ефектът се засилва с настъпването на икономическатата криза в страната през 2009 г.  Интересни са обаче данните за Южна България без София. Те показват, че регионът и Северна България се развиват приблизително еднакво по този показател, но отново кризата от 2009 г. е моментът, в който настъпва промяна. Видно е, че икономиките в Северна България получават по-сериозен удар от кризата, те постепенно успяват да преодолеят последиците от икономическия шок и да достигнат средното ниво на БВП на човек от населението в Южна България (без София) през 2014 г. Вероятна причина за по-дълбоката криза в Южна България (без София) е от една страна фактът, че в Южна България са концентрирани основните икономически центрове, привличащи инвестиции. От друга страна, в Северна България предпоставка за липсата на такива инвестиции е по-лошата демографска структура и по-лошата инфраструктура, което е и пречка за по-бързото съвземане на региона след кризата.

Източник: НСИ

Динамиката на заплатите в южния и северния регион също е интересна. Очаквано, тук също разликата между Южна и Северна България се задълбочава, като през годините се наблюдава устойчива тенденция. Виждаме обаче, че сравнявайки заплатите в Северна България и тези в Южна България, без да се включва София-град към южната част на страната, двете серии имат относително идентично движение през годините, с минимални разлики. Тези данни са изненадващи на фона на по-лошото икономическо развитие на севера и вероятно могат да се обяснят със своеобразен арбитраж на работната сила, т.е. благодарение на вътрешната миграция между областите, заплатите от двете страни на Стара планина почти се изравняват.

Последният показател, по който ще съпоставим двете части на страната, е по получаваните от домакинствата доходи.

Източник: НСИ

Бележка: Трябва да се има предвид при коментирането на данните, че при измерването на доходите от НСИ понякога възникват необясними аномалии (виж тук).

Столицата отново е областта, която дърпа Южна България напред и поддържа разликата със Северна България. В статистическата серия, в която не е включена, обаче, се забелязва макар и малко изоставане. То се дължи на факта, че тук е включен не само предишния показател - брутната заплата на наетите, а и няколко други показателя като пенсии, различни обезщетения и помощи, доходи от собственост и други доходи, при които Северна България има превес през последните години.

Очевидно, елиминирайки столицата от данните, Северна България не отстъпва на южната част от страната по нито един от трите разглеждани показателя. За съжаление това потвърждава извода, че по-доброто представяне на Южна България се дължи изключително на София, въпреки бързото развитие на Бургас и привлечените инвестиции в областите Пловдив и Стара Загора. 

 

* Авторът е стажант в ИПИ