IME

Правна програма

29.04.2022

 

Според  действащата Конституция България е правова държава. Това означава не просто че се създават и спазват определени предписания (закони), а че международно признатите ценности като справедливост, свобода, неприкосновеност на личността и равенство пред закона са поставени над силата и властта.

Върховенството на закона (правото) в България следва да бъде приоритет за цялото общество и още повече за институциите, които са създадени чрез закона и следва да работят съобразно неговия дух, смисъл и цели. 

Усещането за справедливост и правосъдие са дефицитни, а редица международни и вътрешни проучвания сочат, че доверието към съдебната власт е достигнало критично ниски нива. Вярваме, че българските институции и особено органите на съдебната власт следва да ги превърнат отново в свой приоритет.

Убедени сме, че без правосъдие не може да има траен икономически растеж и развита пазарна икономика.

В тази връзка са и констатациите на Европейската комисия: "България редовно се нарежда сред държавите-членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция, а корупцията се счита за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България."

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка. Ето защо ИПИ започна развитието на Правна програма от 2015 г. със следните цели:

  1. Анализ за управлението и състоянието на съдебната власт;
  2. Текущи коментари по актуални теми, свързани с правосъдието и законността в България;
  3. Изготвяне на препоръки за законодателни или управленски инициативи, адресирани към институциите;
  4. Информираме повече българи по проблемите на правосъдието и съдебната реформа;
  5. Провокиране на интерес у студентите и учениците по въпроси, свързани с върховенството на закона.

 

Ръководител на Правната програма:

Д-р Иван Брегов, юрист, bregov@ime.bg 

 

Основен екип:

Екатерина Баксанова, юрист, baksanova@ime.bg

Д-р Петя Георгиева, икономист, petya@ime.bg

 

ИПИ участва в следните консултативни органи:

  • Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието
  • Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към Народното събрание

 

Анализи

 

 

Становища:

  • Становище на ИПИ до 44-о Народно събрание на Република България, Министерски съвет и посланиците на държавите-членки на ЕС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 054-01-60 от 1.07.2020 г., 10 юли 2020

 

Коментари

 

***

 

Архив коментари на Правната програма на ИПИ

 

 

2020 2019
2018

 

  2017
  2016
2015