IME

Отчетът за изпълнението на бюджет 2002: Нищо неочаквано

14.12.2006
Word Format (Word Format)

През седмицата министерството на финансите направи предварителен отчет на изпълнението на държавния бюджет за 2002 година.

Консолидиран Бюджет

  2002 програма 2002 предварителен отчет
Данъчни приходи 9683 9601
Неданъчни приходи 2220 2609
Помощи 502 299,1
Общо приходи 12406 12510
Общо разходи 12663,4 12742
Дефицит - 257,3 - 232

Източник: Министерство на финансите

Какво се забелязва в отчета?

1. Разходите са 12 милиарда и 742 милиона лева, което е със 78,6 милиона повече от планираното и със 645,5 милиона повече от 2001 година. Като процент от БВП планираните разходи са 38,2%, а реално са похарчени 39,08%. Поради ниските лихви и спада на цената на долара имаше по-ниски разходи за обслужване на дълга, но тези средства бяха похарчени за други дейности.

Очевидно правителството не успява да намали изразходваните през бюджета средства до нивата, които само си е определило за годината, въпреки че има възможност да го направи. Въпреки това нарастването на разходите спрямо 2001 година е 5,34%, което е по-ниско от средногодишната инфлация. Това е положителен индикатор, но не се очаква тази ситуация да се повтори през следващата година.

2. Приходите са със 104 милиона по-високи от планираните, а в сравнение с 2001 година приходите са нараснали с 5,68%. Това се дължи на по-високи от предвидените приходи от БНБ, мита, данък печалба и неданъчни приходи при по-ниски приходи от подоходен данък и социални осигуровки.

По-високите реализирани приходи се дължат на високата динамика на частния сектор, на сравнително консервативните прогнози и на увеличението на цените на услугите на някои държавни монополни компании, което повиши техните печалби, съответно платените данъци и дивидент за правителството. По-ниските приходи от подоходен данък и социални осигуровки се дължат на това, че социалните осигуровки са изключително високи, което създава стимули за деклариране на по-ниски доходи и за увеличаване на сивата икономика.

3. Дефицитът в държавния бюджет е 0,7% от БВП и е по-нисък от планирания 0,8% от БВП. Това обаче не се дължи на по-висока ефективност на разходите и по-строги бюджетни ограничения, а на по-високите приходи и ниските разходи за обслужване на дълга, които по-скоро не зависят от правителството.

В този смисъл подобряването на нивото на бюджетния дефицит е по-скоро случайност, отколкото закономерност.

Като цяло нищо неочаквано не се е случило с бюджета, което обаче не е непременно положително, защото: няма значително намаление на преразпределението през държавния бюджет, няма оптимизиране на разходите, няма реформа и подобряване на ситуацията в пенсионната система. Тези неща не само не са направени, но и не се очаква да станат през следващата година. С други думи фундаменталните рискове пред публичните структури остават, а мерки за решаването им не се вземат. Което пък също не е нещо ново.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!