IME

Кои законопроекти, внесени през тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (17 – 21 октомври 2011)

21.10.2011

Законопроект за хазарта

Внесен за разглеждане на 19.10.2011 от Министерски съвет

Причини: Необходимостта от въвеждането на ясна регулаторна рамка и възможност за осъществяване на контрол върху хазартните дейности с цел защита на потребителите и опазване на обществения ред. Официалните мотиви за приемането на новия закон са променените реалности в хазартните игри, навлизането на възможностите за трансгранични и вътрешни залагания през интернет, телефон и телевизия, както и „изискването на ЕС за въвеждане на регулаторна среда при трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги в съответствие с европейските стандарти“.

Цели: С предлoжения проект на Закон за хазарта се създават норми за цялостно регламентиране на: реда и начина за организиране на хазартните игри, дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално и комуникационно оборудване и държавния надзор върху тези дейности.

Финансови средства: Няма посочени в проекта.

Резултати: Всички заварени организатори на хазартни игри и на други дейности ще бъдат задължени да приведат организацията и дейността си в съответствие с новия Закон за хазарта в 10-месечен срок от влизането му в сила. Голяма част от текстовете поставят изключително високи входни бариери за навлизане в хазартния бизнес, които се изразяват в изисквания за направени инвестиции, предишен опит, разкрити работни места и др.

Съответствие с ЕС: В мотивите към законопроекта е посочено, че законопроектът е разработен в съответствие с изискването на ЕС за въвеждане на регулаторна среда при трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги в съответствие с европейските стандарти.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от Парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

Внесен за разглеждане на 18.10.2011 от Министерски съвет 

Причини:  Цели се повишаване на прозрачността на бюджетното планиране и отчитане, което да допринесе за намаляването на рисковете от непланирано и значително увеличение на бюджетния дефицит, в изпълнение на част от отправените към Република България препоръки от страна на Европейския съвет по отношение на Националната програма за реформи (2011-2015 г.) и мнението на Съвета относно Конвергентната програма (2011-2014 г.).

Цели: Гарантирането на ефективното, законосъобразно и ефикасно управление на търговските дружества с държавно участие и регламентирането на задълженията и правомощията на „финансовите квестори“, които ще бъдат назначавани от министъра на финансите и ще упражняват „превантивен финансов контрол“.

Финансови средства: Средствата за възнагражденията на квесторите ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите. С цел оптимизиране на публичните разходи ще бъде закрит Одитния комитет към Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”.

Резултати: Дейността на Одитния комитет към Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ ще бъде преустановена. Повишаването на прозрачността на бюджетното планиране и отчитане ще спомогне за намаляването на рисковете от непланира увеличение на бюджетния дефицит.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в текста.

Оценка: Законопроектът трябва да се разгледа от Парламента.