IME

Бизнес динамика: Започване на бизнес, бизнес трансфери и банкрут*

Автор: Красимир Юриев** / 16.09.2011

Европейската комисия представи доклад за икономическото влияние на правните и административни процедури за регистриране, опериране и закриване на бизнес в Европа.

1. За изследването

Основната цел на изследването е да проследи доколко административните процедури за регистриране, управление и закриване на бизнес стимулират или дестимулират предприемачеството в отделните държави. Изолирайки всички други фактори (като достъп до кредитиране, инфраструктура, образована работна сила и др.) изследването анализира ефекта само и единствено на правните и административни регулации. Анализът включва 27-те членки на ЕС, както и Хърватска, Турция, Исландия, Норвегия, Сърбия и Македония. Използвани са три метода за анализ, като изследваните предприятия са от различни отрасли на икономиките на страните.

Обхват:

  • Процедурите по лицензиране на бизнес – доколко административните процедури забавят (спомагат за) създаването на нов бизнес.
  • Банкрут и закриване на бизнес – влиянието на законите за ликвидация, времето и разходите за осъществяването ѝ.

2. Лицензиране на бизнес

Ще проследим някои от основните резултати на България по отношение на ръста на новосъздадените предприятия, разходите и времето, необходими за лицензирането на бизнес, както и позициите на България по различни компоненти.

Фигура 1: Комплексен индекс за сложността при лицензирането на бизнес[1]

Източник: Business Dynamics Survey 2010

България в съпоставка с Чехия, Естония и Румъния

Таблица 1: Демография на предприятията

Показател

Новосъздадени предприятия (брой)

Ръст в новосъздадените активни предприятия (спрямо предходната година)

Съотношение на новосъздадени към всички предприятия

Брой новосъздадени предприятия на 10 000 човека

Чехия

83 415

-1,1%

9,5%

75,7

Естония

6 771

7,8%

13,2%

50,7

България

39 368

7,2%

15,1%

37,2

Румъния

74 918

8,0%

15,6%

35,2

Източник: Business Dynamics Survey 2010

Таблица 2: Времето (в дни) и цената (в евро), нужни за събирането на всички лицензи за откриване на бизнес в хотелския и ресторантьорски сектор

Чехия

До 7 дни

До 50 евро

Естония

До 45 дни

До 100 евро

България

Над 60 дни

Над 500 евро

Румъния

Над 60 дни

До 500 евро

 

Таблица 3: Времето (в дни) и цената (в евро), нужна за събирането на всички лицензи за откриване на бизнес в търговията на дребно и хранително-вкусовата промишленост

Чехия

До 7 дни

До 50 евро

Естония

До 45 дни

До 100 евро

България

До 60 дни

До 400 евро

Румъния

До 45 дни

До 300 евро

За повече информация относно другите сектори можете да видите изследването тук.

Таблица 4: Индекс на сложност (трудност) на регистрирането на бизнес на база разходите за това (както към публичния, така и към частният сектор)

Чехия

2

Естония

3.5

България

11.2

Румъния

10.7

Скалата е от 1 до 14. 1- най-ниска степен на трудност; 14 – най-висока степен

Таблица 5: Индекс на сложност (трудност) на регистрирането на бизнес на база времето за това (както към публичния, така и към частният сектор)

Чехия

1

Естония

1

България

3.2

Румъния

2.8

Скалата е от 0 до 6.0- най-ниска степен на трудност; 6 – най-висока степен

Изводи за България по отношение лицензионните процедури 

България демонстрира много високо ниво на сложност в лицензирането. Процедурите за това се нуждаят от значително опростяване. По-специалните препоръки са: намалението на държавните такси и въвеждането на „обслужване на едно гише”. В допълнение се отбелязва, че решенията, взимани от институциите, се смятат за субективни и податливи на корупция. Загатва се, че корупцията може да се ограничи чрез въвеждането на онлайн лицензираща процедура.

3. Банкрут и закриване на бизнес

Проблемът за закриване на един бизнес е сложен. Двата възможни варианта при случай на банкрут са образуването на извънсъдебно производство, а ако то не спомогне за удовлетворяване правата на кредиторите, образуване и на съдебно производство.

Извъсъдебни производства – те са с цел договаряне между кредиторите и длъжниците (при несъстоятелност на предприятието) за това, как да се удовлетворят вземанията на кредиторите, без да се започва съдебно производство. По отношение на нужното време за достигане на такова споразумение България е със средни за ЕС-27 показатели – 7,1 дни. Тук България е на 15-то място в ЕС-27, което е един сравнително добър резултат.

Другият показател е успешността на тези извънсъдебни производства, където България се нарежда на 11-то място в ЕС-27 с 48,3% успешност.

Таблица 6: Индекс на ефективността на законовите процедури при банкрут

Източник: Business Dynamics Survey 2010 

 

*Статията представя избрани моменти от обширно изследване на Европейската комисия. За повече информация, вижте доклада:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/business_dynamics_final_report_en.pdf 

** Прегледът на изследването е направен от Красимир Юриев, стажант в ИПИ

 


[1] Зеленият цвят представя ниски нива на сложност (от 1 до 12) за лицензиране на бизнес. Това означава, че са нужни не повече от 17 дни за и 100 евро за набавянето на целия набор лицензи. 

Оранжевият цвят означава средна сложност (с нива от 12 до 16 на скалата) на лицензиране. Общите разходи, нужни за набавянето на всички лицензи, са между 100 и 600 евро, а времето, необходимо за това, е между 19 и 70 дни.

Червеният цвят показва висока сложност на лицензиране. Това означава разходи, вариращи между 600 и 1000 евро, както и време между 71 и 140 дни за набавянето на всички лицензи, нужни за стартирането на бизнес.

Скалата от 20 до 26 показва разходи надвишаващи 1000 евро и 141 дни.