IME

Състоянието на администрацията

Автор: Петър Ганев / 22.07.2011

През тази седмица бе публикуван Доклад за състоянието на администрацията 2010. В доклада се съдържат доста интересни данни, които иначе са трудно достъпни. Вниманието, обаче, изцяло се насочи към заплащането в администрацията, като министрите отхвърлиха някои от данните за ръст на заплатите. Служител от земеделието дори подаде оставка, тъй като не внимавал като проверявал данните. Всъщност, самият факт, че администрацията влиза в спор със себе си относно заплащането в различни структури е показателен за бюрократичната реалност в страната.

Общата картина в администрацията е илюстрирана на следната графика:


Щатна численост на администрацията по доклад

 

Някои от изводите, който можем да направим от данните в доклада са:

 • Администрацията (без МВР) се свива през последните години – от над 90 хил. щатни бройки през 2007 г. до малко над 77 хил. щатни бройки през 2010 г.
 • МВР вече се появи на картата на администрацията, но липсват данни за предходни години – над 58 хил. са щатните бройки в МВР, повече от цялата останала централна администрация;
 • Незаетите щатни бройки са над 11 хил. – интересно е, че не намаляват
 • Заплащането в администрацията не е ниско – средното (брутно) възнаграждение в някои министерства достига близо 1 000 лв.
 • Натрупаните отпуски се свиват, но като мащаб са сравними с неприсъствените дни през цялата 2010 г. във връзка с ползване на платен годишен отпуск
 • Електронното правителство е много назад – не се поддържат регистри, не се използва електронен подпис и т.н.

 

По-долу са някои конкретни извадки от доклада, разделени по теми.

 

Щатна численост, заети и незаети бройки

 • Щатната численост на държавната администрация (+МВР) в края на 2010 г. е 136 хил. щатни бройки – 125 хил. заети и 11 хил. незаети;
 • Щатната численост конкретно в МВР е 58 хил. бройки  - 52 хил. заети и 6 хил. незаети;
 • През 2010 г. щатната численост на административните структури (без МВР) намалява с близо 3 хил. бройки;
 • Щатната численост в МВР през 2010 г. също намалява с 3 хил. бройки;
 • Незаетите щатни бройки остават сравнително стабилни – над 11 хил. бройки, почти по равно разпределени между МВР и останалите администрации на изпълнителната власт;

 

Назначени, прекратени правоотношения, придобили право на пенсия

 • През 2010 г. общо 6 156 са заетите длъжности в държавната администрация по основно щатно разписание – назначените за пръв път на държавна служба са 2 048;
 • През 2010 г. общият брой на прекратени правоотношения е 8 625 – обикновено по взаимно съгласие. 
 • През 2010 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са придобили 2 316 служители – по-голямата част от тях (1 417 служители) остават на работа в структурите на изпълнителната власт. Тези, които остават, са предимно експерти със спомагателни функции (34%) и служители, заемащи технически длъжности (15%);

 

Използвани и неизползвани отпуски

 • В края на 2010 г. близо 60 хил. служители в държавната администрация имат неизползван отпуск в размер на над 2,1 млн. дни – намаление с 600 хил. дни спрямо година по-рано. За сравнение на мащаба, през 2010 г. неприсъствените дни във връзка с ползване на платен годишен отпуск са над 2,9 млн. дни.


Заплащане

 • През 2010 г. средното брутно възнаграждение на служителите по служебно правоотношение (СПО) в министерствата е 937,15 лв.
 • Администрациите използват и допълнителни финансови инструменти да стимулират служителите си – допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се използва като мотивиращ фактор в половината администрации;
 • Общо през 2010 г. администрациите са изплатили 19 997 800 лв. на 5 503 външни експерти. Размерът на разходваните средства за външни експерти е увеличен спрямо 2009 г. повече от 2 пъти.


Електронно правителство

 • В края на 2010 г. администрацията разполага с 87 717 броя настолни и 9 888 броя преносими компютри. Малко над половината са компютрите с процесорна честота над 2 GHz;
 • През 2010 г., 72 от общо 590 административни структури  са заявили, че не приемат/изпращат електронно подписани документи – преди година са били 100 административни структури
 • За цялата администрация през 2010 г. са издадени общо 11 351 цифрови сертификата за електронни подписи. Според подадените заявките в е необходимо закупуването на още 8 037 такива
 • Общинските администрации са получили общо 1 747 сертификата и са заявили необходимост от още 1 588 бр. Тук следва да се отбележи, че в повечето случаи, цифрови сертификати са налични в дирекции „Финанси”, „Човешки ресурси” и „Деловодство”. В общинската администрация на община Самуил например, електронен подпис има единствено кмета на общината.
 • 38 от общо 105 администрации от структурите на централната администрация са заявили, че през отчетния период не поддържат регистри за предоставяне на задължителни данни при обмен и интеграция с други регистри. В териториалната администрация броят им е 128 от 485. Например Министерството на правосъдието е посочило като причина липса на финансови средства, Агенцията за енергийна ефективност –липса на технически средства, Агенцията за държавна финансова инспекция –липса на административен капацитет.

 

Някои разходи

 • През 2010 г. в структурите на изпълнителната власт се ползват 149 274 активни телефонни номера, от които 71 138 фиксирани и 78 136 мобилни. Общият разход за тях през 2010 г. възлиза на близо 29 млн. лв. като 17 млн. лв. са за фиксирани, а 12 млн. лв. са за мобилни телефонни номера.
 • През 2010 г. 119 (20,2%) от администрациите са свързани с НМДА (Национална мрежа на държавната администрация), 331 (56,0%) ползват алтернативен на НМДА доставчик на интернет. Обобщените данни сочат, че за алтернативен интернет са направени разходи от 1 273 705 лв. (средно по 3 848 лв. на структура за година)