IME

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (28 март - 1 април 2011)

Автор: Милена Пешева / 01.04.2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Внесен на 28 март от Министерски съвет

·         Причини: Няма посочени в проекта

·         Цели: предвижда се забрана за наемане на незаконно пребиваващи чужденци; дава се възможност на министъра на труда и социалната политика да налага ограничение на достъпа на чужденци до българския пазар на труда; урежда се статута на постоянно пребиваване на деца, родени или изоставени на територията на България; обединяване на съществуващите пет българо-германски центъра и регламентира публичните задачи на предприятието

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: хармонизиране на българското законодателство с европейски директиви в областта на трудовата миграция, а именно Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и Директива 2009/52/ЕО за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Внесен за разглеждане на 30 март от Министерски съвет

·         Причини: Няма посочени в проекта

·         Цели: да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт чрез въвеждане на санкции при нарушаване на разпоредбите; таксите се определят от размера на разходите, произтекли от извършената влакова услуга; презира се правната уредба относно програмата за развието на железопътния транспорт

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: хармонизира се законодателството с Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система и Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента