IME

Законопроекти, внесени в Народното събрание (10 – 14 януари 2011)

Автор: Ивайло Тасев / 14.01.2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Внесен обсъждане на 11 януари 2011 от Станка Лалева Шайлекова и Светлана Ангелова Найденова

Предложения за изменения и допълнения

  • До 31 декември предходната година работодателят трябва да представи график за платените отпуски на служителите си, който да бъде съгласуван с техни представители и синдикатите.
  • Ако служителят не е поискал ползването на отпуска до началата му дата, след писмено искане и съгласието на работодателя има право да отложи не повече от 10 дни за следващата година.
  • Правото върху невзетите отпуски, независимо от причините, важи 2 години и след тяхното изтичане се погасява по давност.
  • При прекратяване на трудовите взаимоотношения служителят има право на парично обезщетение за неизползваните дни отпуск, които не са изтекли по давност. То се определя пропорционално на база на стажа.
  • Неизползваният годишен отпуск за 2010 може да се използва до 31 декември 2012.
  • Графикът за отпуските за 2011 се утвърждава до 31 март 2011
  • Служителите с различно от традиционното имат право да използват част от годишния отпуск в дни по свой избор, но не повече от утвърдените в чл. 55 източноправославни празници

 

Мотиви на вносителите

С приетия през м. юли м. г. Закон за изменение и допълнение на Кодекс на труда беше въведен нов ред за ползване на платения годишен отпуск през календарната година, за която се отнася. Предвидени бяха две възможности за отлагане на ползването му: от работодателя при важни производствени причини, но не повече от 10 работни дни - през следващата календарна година, и когато през календарната година, за която се отнася,  работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете - наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му.

С оглед правилното планиране на ползването на отпуските от работниците и служителите и възможността да се ползват още от началото на календарната година, за която се отнасят, в законопроекта е предвидено работодателят да утвърждава графика за ползването им до 31 декември на предходната календарна година.

С отделен текст е регламентирано погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск,  когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това.

След обявяването за противоконституционна частта от текста “за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176” на разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, която влиза в сила от 1  януари 2012  г.,  възниква необходимост от прецизирането й. Поради това в законопроекта изрично е предвидено, че обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Внесен обсъждане на 12 януари 2011 от Ваня Донева Георгиева, Иван Димитров Иванов, Менда Кирилова Стоянова и Димитър Борисов Главчев 

Предложения за изменения и допълнения

  • Лицата, извършващи доставки или продажби на течни горива се задължават да осигурят на НАП дистанционна връзка, позволяваща контрола върху складираните количества горива
  • "Турист", "хотелиер", "туроператор", "туристически агент", "основни туристически услуги" са тези по смисъла на Закона за туризма, независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по реда на Закона за туризма.

 

Мотиви на вносителите

Предложението за изменение на ЗДДС е във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за защита на фискалната позиция, изразяващи се в засилен контрол върху търговията с течни горива с цел борба срещу сивата икономика и укриването на данъци.

Предложената промяна на ЗДДС, касаеща туристическия сектор, е във връзка с писмо от 08.04.2010 г. на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия, която уведомява Република България за констатирани в Закона за ДДС възможни нарушения на европейското законодателство по отношение прилагане на разпоредбите за специалния ред за облагане на туристическите услуги.

Предложението за промяна на Закона за възстановяване на надвнесен акциз дава възможност да се обжалва решението на началника на компетентната митница за прекратяване на производството пред директора на Агенция”Митници”.

Предложението за промяна на ЗДДФЛ цели опростяване на процедурата за събиране и внасяне на данъка върху лихвите по заеми придобити от членове на кооперации.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

Внесен обсъждане на 10 януари 2011 от Министерски съвет

 

Мотиви на вносителите

Законът за защита на растенията урежда фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти, дейностите по разрешаване на продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, пускането им на пазара и тяхната употреба на територията на Република България. След влизането на България в Европейския съюз някои от неговите текстове не могат да действат ефективно, което налага промените.

Промените поставят основен акцент върху процеса на разрешаване на продукти за растителна защита. Въвежда се изискване търгуваните продукти за растителна защита да бъдат обозначавани с цел по-добра проследяемост и по-лесно разграничаване на отговорните субекти. Създава се правно регламентиран разрешителен режим за изпитания със забранени продукти, когато целта е изследователска.

На следващо място законопроектът предвижда промени, свързани с разрешителния режим при осъществяването на дейностите: търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

Намалени са изискванията за работа като продавач-консултант в селскостопанските аптеки с цел облекчение на режима.

Съществуващите санкции се увеличават, разширява се границата между минималните и максималните санкции и се въвежда необжалваем минимум за наложени административни наказания – глоба и имуществена санкция.