IME

Електронният подпис в България: Още един начин за по-малко бюджетни разходи

04.05.2010

(Пълният текст на изследването е достъпен ТУК)

Настъпилата икономическа криза изправи правителствата пред редица бюджетни трудности, които изостриха нуждата от оптимизиране на дейностите и повишаване на ефективността на администрацията. Изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2009 г. сред 22 страни показва, че 16 от тях са включили електронното правителство като един от подходите за справяне с ефектите от кризата. Страните насочват усилията си към увеличаване на ефективността и намаляване на държавните разходи, повишаване на доверието на обществото към администрацията и подобряване на качеството на публичните услуги.

В същото време редица вътрешни и международни анализи посочват, че в България качеството на административните услуги е незадоволително, възприятията за корупция са високи, има редица пречки пред бизнеса, а нивото на прозрачност остава ниско. Това са част от причините местният бизнес да е по-слабо конкурентноспособен заради скъпи и тромави бюрократични процедури. Един от най-ефективните начини за решаването на тези проблеми е използването на е-подпис от администрацията при взаимодействието й с бизнеса и гражданите.

Въпреки приетите директиви, програми, стратегии и специалната институционална обезпеченост, все още няма напълно функциониращо е-правителство. Налице са следните основни проблеми:

  1. Системата на е-правителството е разпокъсана и не се спазват законовите разпоредби;
  2. Институциите нямат изградена комуникационна инфраструктура помежду си;
  3. Институциите нямат работещи е-услуги;
  4. Държавните институции не (искат да) използват ефективно възможностите на е-подпис;
  5. Липсва информация за възможностите, които е-правителство предоставя на гражданите и бизнеса.

Ако тези проблеми се преодолеят, това ще донесе много по-голяма ефективност на работата, ще намали в пъти бюрократичното бреме пред гражданите и бизнеса и ще доведе до оптимизация на ресурс вътре в държавната администрация. Ненужно е да се споменава, че така ще се спестят разходи както за гражданите и бизнеса, така и за администрацията.

 

Препоръките на ИПИ за бъдещи действия са:

  1. Ефективни мерки спрямо администрациите, които не използват е-подпис;
  2. Въвеждане на принципа „електронни услуги – безплатни, услуги на гише – двойно по-скъпи”;
  3. Публична информационна кампания за възможностите на е-подписа.

 

Пълния текст на изследването може да изтеглите оттук