IME

Намаляване на административната тежест в ЕС – възможно е!

Автор: Алина Братанова / 29.01.2010

Административна тежест - частта от административните разходи на един бизнес, която съществува САМО поради законово задължение

Инициативата за намаляване на административната тежест започва още през 2007 година по идея на комисаря Гюнтер Ферхойген (Генерална дирекция Предприятия и Промишленост). Паралелно, Европейската комисия идентифицира излишните законови изисквания към този момент и през януари 2007 предлага стартирането на амбициозна програма за премахване на ненужната административна тежест върху бизнеса в Европейския съюз. През март 2007, Европейският съвет приема решение, че тежестта, произлизаща от европейското законодателство, включително национални актове, целящи изпълнението или транспонирането му, трябва да бъдат намалени с 25% до 2012 година. Съветът също приканва държавите-членки да опростят националното си законодателство, поставяйки си "сравнително подобни цели".

През октомври 2009, Комисията представи "План за намаление по сектори" за всяка от 13-те области, покрити от програмата. Предприетите мерки могат да доведат до спестявания от около 7.6 милиарда евро на година до завършването на програмата през 2012. Участието на националните и регионални власти е определящо за успеха на инициативата. Комисията също така насърчава държавите-членки да се възползват максимално от възможностите, които европейското законодателство предлага и в момента, за освобождаване и опростяване на процедурите за някои видове компании, най-вече малки и средни предприятия.  

13-те приоритетни области са Земеделие и земеделски субсидии, Годишни сметки и фирмено право, Кохезионна политика, Околна среда, Финансови услуги, Рибарство, Безопасност на храните, Фармацевтично законодателство, Държавни поръчки, Статистика, Облагане и митници, Транспорт, Работна среда и трудово-правни отношения

Ето и някои примери на очаквани спестявания в избрани сектори, обхванати от програмата, заедно с прогнозираните резултати. Те трябва да служат за пример на българската администрация, която често се престарава в унифицирането на българското законодателство с европейското, като по този начин вгорчава живота на стотици фирми и граждани.

  • 1. Годишни сметки и фирмено право - намаляване на документооборота

От 2006 година, държавите-членки могат да намалят изискванията за счетоводство и одит на малки и средни предприятия (тези се определят от брой на служителите, годишен оборот и баланс). Мярката засяга 340 000 фирми. Прогнозираните спестявания за целия ЕС са 862 милиона евро.

В България към момента има постигната малка промяна - от 2010 година се преустанови практиката задължените лица да представят годишен отчет за дейността пред НАП и пред НСИ, но има редица мерки, които могат да бъдат въведени, за да се облекчи максимално бизнеса.  

 

  • 2. Облагане и митници

Електронното фактуриране има огромен потенциал за бизнеса. Преминаването към такова ще спести време, пари и ресурси на 22 милиона юридически лица. Прогнозирани спестявания (за целия ЕС): 25.2 милиарда евро.

Електронните фактури вече са факт в България. Признават се поне от НАП. Проблемът, който все още съществува е, че за целта се изисква електронен подпис, който все още не се използва достатъчно от администрацията и фирмите.

  • 3. Транспорт

След решение на ЕС, шофьорите на камиони и автобуси ще преминат от аналогови към цифрови тахографи. Промяната ще намали административната тежест за всеки шофьор с 37 евро на година. Прогнозирани спестявания (за целия ЕС): 286 милиона евро.  

  • 4. Земеделие и земеделски субсидии

От януари 2009, фермери, които се възползват от единични плащания за земя, вече няма да предоставят детайли за земя, която не използват. Това премахва нуждата от 12 милиона молби годишно и спестява 250 милиона евро.

Намаляването на административната тежест е водещ принцип особено във времена на икономическа криза. Настоящата програма се фокусира най-вече върху малките и средни предприятия /МСП/, които са най-засегнати от обширната бюрократична натовареност.

Онлайн консултации: Бизнесът може да изрази мнението си и да даде препоръки за намаляване на административната тежест и за изготвянето на по-ефективно законодателство на следния адрес:

http://ec.europa.eu/admin-burdensreduction/online_consultation

 

Графика: Първите седем области с възможност за намаление на административния товар, общо за ЕС (евро)

Източник: „Административна тежест и потенциал за намаление", ЕС , 2009

Таблица: Основни области за намаление на административния товар в ЕС

Приоритетна област

Административен разход (€)

Намаление по сектори (€)

Намаление като % от тежестта

Земеделие и земеделски субсидии

 5 289 700 000

 -1 891 400 000

-36%

Годишни сметки и фирмено право

 14 589 100 000

 -8 274 500 000

-57%

Кохезионна политика

 929 100 000

 -222 600 000

-24%

Околна среда

 1 180 600 000

 -242 100 000

-21%

Финансови услуги

 939 600 000

 -141 600 000

-15%

Рибарство

 73 900 000

 -33 400 000

-45%

Безопасност на храните

 4 073 300 000

 -1 281 800 000

-31%

Фармацевтично законодателство

 943 500 000

 -154 600 000

-16%

Държавни поръчки

 216 300 000

 -60 100 000

-28%

Статистика

 779 500 000

 -328 100 000

-42%

Облагане и митници

 87 005 300 000

 -26 334 200 000

-30%

Транспорт

 3 861 700 000

 -748 200 000

-19%

Работна среда и трудово-правни отношения

 3 879 200 000

 -659 600 000

-17%

Общо:

123 760 800 000

-40 372 200 000

-33%

Източник: „Административна тежест и потенциал за намаление", ЕС , 2009