IME

Ще борим кризата с инвестициите – сигурен провал

Автор: Зорница Манолова / 24.10.2008
 

Новината...

...от средата на тази седмица е, че директорът на Българската агенция за инвестиции коментира промените в Закона за инвестициите. Тези промени са следствие от кризата и намерението на правителството да направи нещо, за да й противодейства. Така в проектобюджета за следващата година се предвижда тройно увеличение на парите от бюджета в подкрепа на инвестициите. Сумата става 50 млн. лв., включвайки и насърчаването на експорта. Обсъжда се подкрепата да представлява и директна субсидия, а допълнителните средства да дойдат освен от бюджета и от еврофондовете. Инвеститорите ще получават административна подкрепа и при по-ниски прагове на инвестицията.

Сега...

...според Закона за насърчаване на инвестициите инвеститорите, които са получили сертификат за инвестиция (трябва проектът да се осъществи в определен срок - три години, да е свързан със секторите услуги и индустрия и да е над определената сума - 10 млн.лв.), имат доста привилегии. В закона е записано, че съответният компетентен орган може да извършва продажба и да учредява възмездно ограничено вещно право на недвижими имоти - частна държавна или общинска собственост без провеждането на търг или конкурс. По предложение на министъра на икономиката и енергетиката Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане изграждането на елементи на техническата инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителни или канализационни мрежи и съоръжения. Средства се отпускат и за финансовото подпомагане на обучения за придобиване на професионална квалификация на заетите по проектите. Освен това се определят длъжностни лица във всяка централна или териториална администрация, които осъществяват административно обслужване, а всички централни органи на изпълнителната власт са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване. 

Всички тези облаги и облекчения на определени пазарни субекти или отрасли водят до редица негативни ефекти. С увеличаването на отпуснатата сума те не се променят концептуално, а само се задълбочават и отново ощетяват всички участници, но в по-голяма степен.

Ефектите...

...от подобна политика са:

 1. Намесата на държавата създава неравновесия в икономиката. Това е фактор за намаляване на икономическата активност на предприемачите и дори може да доведе до икономически спад.
 2. Облекчения на някои от предприемачите изкривяват техните стимули и дестимулират останалите неподпомогнати предприемачи.  
 3. Така част от инвеститорите се отдръпват, заради несигурността, нечестната игра и нееднаквото третиране.
 4. За сметка на това се финансират проекти, които може би не биха били толкова изгодни.
 5. Това измества и пренасочва ресурсите в икономиката.
 6. Изкуствено се привличат и насочват инвеститори към някои дейности или сектори.
 7. Инвестицията се измества на друго ниво, за да покрие изискуемия праг за подпомагане.
 8. При това положение за конкретния инвеститор може да има печалба при реализацията на проекта, но фактически разходите за икономиката на страната да са по-големи и дори да надхвърлят ползите.
 9. Ако проектът е икономически изгоден, инвеститорът ще може да намери финансиране и няма да му е необходима помощта на държавата и нейните данъкоплатци. Те щедро ще възнаградят инвеститора след изпълнението на проекта, ако е добър, а не предварително и задължително.
 10. Пропуснатите ползи от разходването на средствата от бюджета не е за пренебрегване. Отпуснатите пари имат своята алтернативна цена.
 11. Подпомагането, преразпределението на средствата и регулациите изкривяват естествения ход на икономическата активност в страната.
 12. Подпомагането е свързано с по-голяма бюрокрация, която го обслужва. Така се появява необходимостта от допълнителни средства, с които да се издържа още бюрокрация.
 13. Специално създадената да подпомага „важните" инвеститори Агенция няма абсолютно никакви стимули да подобри веднъж и завинаги условията за правене на бизнес, защото просто ще остане без работа. Не е ясно например има ли излезли конкретни предложения за подобряване на бизнес регулирането от страна на БАИ, която се занимава именно с проблемните моменти.
 14. По-голямата бюрокрация ще създаде условия и предпоставки за злоупотреби и явна корупция.

Препоръките...

... които можем да дадем, са свързани с цялостното подпомагане на частния сектор, а не преференциалното третиране на определена група от инвеститори или сектори. За да се привлекат повече инвеститори, трябва да се увеличи доверието в българската икономика. Така предприемачите ще имат някаква сигурност и очаквания, че ще достигнат печалби, компенсиращи риска. Сега инвеститорите срещат неблагоприятна и непредвидима инвестиционна среда главно заради преференциите, предоставени на отделни предприемачи. Друг важен факт е, че самото увеличаване на частния сектор в страната е предпоставка за привличане на инвеститорите за осъществяване на рентабилен бизнес

Все още започването на бизнес в България е сложен и скъп процес, заради големия брой процедури, разходи и загуба на време. Необходимо е създаване на добри условия за всички инвеститори. Това включва намаляване на данъците и изискваните разрешителни и лицензи за започване и опериране на бизнес; съкращаването на бюрокрацията; премахване на минималната работна заплата; подобряване на качеството на публичните услуги; по-добра защита на правата на отделните инвеститори. При настоящата финансова криза само такива условия ще привличат инвеститорите, които се отдръпват от нарастващия риск в другите страни.

Важно условие за естественото насърчаване на инвестициите е икономическата свобода. Тя влияе по два основни начина - насърчаване на предприемачеството и увеличаване на инвестициите. Доклад на канадския институт Фрейзър неотдавна показа, че инвестициите в страни с висока степен на свобода са около 45 пъти повече, отколко тези в несвободните страни. Факт е, че инвестициите са доста по-продуктивни в условията на икономическа свобода.