IME

ИПИ и икономическата програма

Автор: Светла Костадинова / 08.02.2008
Миналата година, по молба на тогавашния министър на икономиката, представихме препоръките за икономическите мерки, които правителство според нас трябва да предприеме (достъпни са на страницата на ИПИ). Една година по-късно можем да оценим какво се е случило и кои от предложените публично мерки от ИПИ са били приложени на практика.

Общият извод е, че една трета от нашите предложения са приети, а част от тях са в процедура на приемане. Големият въпрос е: как ще се прилагат на практика, защото това се оказва голям проблем.

Предложение

Февруари 2007

Прогрес

Изменение на Закона за нормативните актове.

Приет, макар и със забележки. В сила от 2008.

Опростяване на Инструкцията за финансова обосновка на нормативни актове на Министерство на финансите.

Не

Промяна на Закона за ограничаване на административните режими и административния контрол върху стопанската дейност с цел намаляване на лицензионните режими в съответствие с добрите практики.

Не

Възстановяване на междуминистерската група за облекчаване на деловата среда.

Сформирана в края на 2007. Няма резултат към момента.

Създаване на звено за анализ на въздействията на политиките и законодателството към Министерския съвет.

Има изработена концепция от работна група, оглавена от Министерството на икономиката и енергетиката. Практически все още не действа.

Промяна на регистъра на регулаторните режими в посока по-лесно ориентиране и достъпност на информацията.

Никакъв прогрес.

Промяна на Търговския закон, с която се премахва изискването за минимален капитал при регистрация на фирма.

Има внесено предложение от Мартин Димитров (СДС) през 11/2007 в парламента за намаление на размера с 10 пъти.

Промяна на Закона за търговския регистър, с която се опростяват изискваните обстоятелствата за вписване и се улеснява използването на Интернет.

Новата система стартира през 2008.  Надяваме се проблемите да са причина за опростяване.

Изменение на Закона за местните данъци и такси, определящо единствено максималната ставка на местните данъци, които общините ще събират и чиито приходи ще остават в общинския бюджет.

Прието, макар и не в същия формат.

Промяна на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се намалява ставката на данъка върху доходите до 10%.

Прието.

Изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според което приходите от данъка върху доходите на физическите лица постъпват в общинските бюджети.

Не

Промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която се намалява размерът на осигурителните вноски до 10%

Не.

Промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която се увеличава размерът на частта от осигурителната вноска, която се насочва към частните пенсионни фондове - поне 6%.

Не.

Въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба.

Не.

Промяна на Закона за здравното осигуряване, с която част от задължителната здравна вноска от 6% се внася в избран от данъкоплатеца частен здравен фонд.

Не.

Приватизация на болниците възможно най-скоро.

Не.

Промяна на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с която се изключват поне половината предприятия от списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са уж от значение за националната сигурност на Република България.

Не.

Промяна на Закона за "Държавен вестник", с която той става достъпен безплатно в Интернет, при законова сила на публикацията в Интернет изданието.

Приет. В сила от 06/2008.

Промени в Закона за обществените поръчки, с които се премахват процедурите, които ограничават прозрачността.

Не

Съставяне на публичен регистър с броя на служителите в държавната администрация - в централното управление на министерствата, в съответните разпоредители с бюджетни средства и във всички останали структури на държавната администрация.

Не. Регистърът на административните структури се реформира от известно време.

Създаване на публичен, безплатен и достъпен в Интернет регистър за държавните имоти.

Не.

Създаване на публичен, безплатен и достъпен в Интернет регистър на издадените строителните разрешителни.

Не.

Изплащане на държавния дълг с приходите от приватизация и фискалния резерв.

В определена степен

Силно ограничаване и дори премахване на активните мерки на пазара на труда.

Не.

Продължаване и задълбочаване на политиката за обвързване получаването на помощи и плащания от бюджета само срещу извършване на работа.

Голям прогрес, въведен е максимален срок, който вече се прилага

Приватизация на дейностите на държавата по посредничество на пазара на труда.

Работи се

Паралелно въвеждане на вътрешната/външна оценка в системата на образованието и на ваучерна система на финансиране от бюджета.

Работи се

Въвеждане на по-голяма автономия на училищата - сами да могат да определят учебното съдържание, учебниците и начина, по който ще използват парите си.

Работи се

Диференцирано заплащане на кадрите в системата на МВР според извършената работа и постигнатите резултати. Съкращаване на кадри там, където се дублират функции или по-големият брой служители не води до по-добри резултати.

Не

Ускоряване работата на съдилищата чрез използване на наличните компютърни технологии и Интернет; премахване на държавните съдебни изпълнители (виж по-долу)

Не

Изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с което ще се премахне забраната за рекламиране дейността на нотариусите; премахне изискването за брой нотариуси в определено населено място според броя на жителите; премахне тарифата за нотариалните такси

Не

Промяна в Закона за съдебната власт и в Закона за частните съдебни изпълнители, с която се премахва държавното съдебно изпълнение

Не

Промяна на Закона за частните съдебни изпълнители, с която се осигурява национална компетентност на всеки един частен изпълнител.

Не

Промяна на Закона за частните съдебни изпълнители, с която се премахва тарифата за таксите по изпълнението и таксата се дължи от кредитора (възложителя).

Не

По-бързо и по-широко въвеждане на финансовата децентрализация.

Работи се

Намаляване на броя на държавните служители

Работи се. Беше записано 12% намаление.

Премахване на минималната работна заплата

Не.

Реформа на системата за подпомагане на безработните - ако помощите за безработни са високи, те не насърчават част от хората да си търсят работа и да не разчитат на държавата.

Да.

Промяна в Закона за социалното подпомагане, с която се въвежда общ срок за правото на получаване на социални помощи, например 3 или 5 години, след изтичането на който гражданинът няма повече право на социални помощи през останалия си живот.

Почти. Въведен е срок за получаване на помощи от 18 месеца.

Въвеждане и строгото спазване на ясни критерии като срок на получаване на помощите и задължение за извършване на работа срещу получените.

Да, макар да има възможност за заобикаляне на системата

Увеличаване автономията на училищата (децентрализиране на вземането на решения)

Частично.

Премахване на централното определяне на учителски заплати

Частично. Започната реформа.