IME

Осигуровките могат да се намалят поне с 1 процентен пункт веднага

Автор: Адриана Младенова / 08.02.2008

От години от ИПИ предлагаме да се намалят социалните осигуровки на 10% и да се приватизира системата на държавно обществено осигуряване, като се изгради изцяло на капиталов принцип, на който действат вторият и третият стълб на пенсионната система в момента. Причината е, че частната капиталова пенсионна система води до по-високо икономическото благосъстояние от разходопокривната поради наличието на по-малко изкривявания в икономиката, докато в условията на застаряващо население разходопокривната система е обречена на фалит.

Краткият анализ на бюджета на ДОО показва, че има резерви в самата система, при което социалните осигуровки могат да бъдат намалени поне с 1 процентен пункт веднага, без това да промени статуквото и начина на функциониране на сега действащата система на обществено осигуряване. Което не отменя належащата необходимост от цялостна реформа в тази сфера, а само показва наличието на неефективност при планирането, изземването и преразпределението на средства от страна на държавата.

Според Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г. три от фондовете на ДОО реализират излишък - това са фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Безработица", фонд „Гарантиране вземанията на работниците и служителите" (ГВРС). Общата сума на излишъка не е тривиален - става въпрос за 122 млн. лв. Като се вземе предвид, че правителството традиционно подценява приходите в хазната, можем да приемем, че този излишък ще бъде дори по-голям. Остава въпросът защо тези пари се взимат от работещите и работодателите, след като социалните осигуровки са най-голямото данъчно бреме в момента?

Изчисленията (представени в таблицата) показват, че социалните осигуровки могат да бъдат намалени с минимум 1.04 процентни пункта веднага, при което фондовете ще бъдат на баланс и няма да реализират излишък. В тези изчисления са включени само статичните ефекти, без да се отчитат възможните динамични ефекти от намалението на осигуровките, свързани с по-голяма събираемост на приходите и увеличаване на икономическата активност в резултат от по-ниското данъчно бреме.

Фонд „Гарантиране вземанията на служителите" е създаден през 2005 г. и вноската от 0,5% от осигурителния доход на служителите се поема изцяло от работодателите. Самото съществуване на фонда не е оправдано от гледна точка на принципите на пазарна икономика. В условията на свободен пазар рискът от фалит на дейността се поема от икономическите субекти. Взаимоотношенията между работодателите и служителите подлежи на лично договаряне, при което се определят условията на работа, включително и въпросите, които уреждат евентуалния  фалит на компаниите. Не е присъща функция на държавата да гарантира вземанията на служителите при евентуална несъстоятелност на работодателите, защото по този начин тя принуждава всички работодатели да бъдат солидарно отговорни, независимо от тяхната степен на риск от фалит.

Интересно е, че според разчетите в бюджета на фонд ГВРС предвидените плащания на гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в несъстоятелност за 2008 г. са 1,2 млн. лв., а разходите по администрирането на фонда са 767 хил. лв. или 64% от евентуалните обезщетения на работниците. Което означава, че икономическата ефективност от функционирането на фонда е много ниска. Приходите във фонда, обаче, са предвидени да възлязат на 52.7 млн. лв. От тях 49 млн. лв. приходите от вноски от работодателите, а приходите от лихви и глоби са 3,9 млн. лв. Тези 3,9 млн. лв. са повече от достатъчни, за да покрият всички разходи на фонда, т.е. вноските от работодателите формират изцяло излишък на фонда. Тези данни показват, че съществуването на фонда не е обосновано не само от политическа, но и икономическа гледна точка.

Таблица: Възможно намаление на социалните осигуровки, при което няма излишък във представените фондове на ДОО ( хил. лв.)

Фонд

Нетен баланс

Осигуровки (като % от осигур. доход)

Необходими осигуровки, за да бъде нетният баланс равен на нула

Разлика

Фонд "Трудова злополука и професионална болест"

39 093.1

0.7% (средно)

0.39%

0.31%

Фонд "Безработица"

32 228.5

1%

0.76%

0.24%

Фонд "Гарантиране вземания на работниците и служителите"

50 758.9

0.5%

0%

0.50%

Общо:

122 080.5

2.2%

1.16%

1.04%

Източник: Бюджет на ДОО за 2008 г., собствени изчисления