IME

Дебатите по местните данъци, данък добавена стойност и бюджета на здравната каса

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През изминалата седмица комисията по бюджет и финанси разгледа на първо четене Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и прие на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси и Закона за данък добавена стойност.

Дебати по бюджета на здравната каса

1/ В бюджета на НЗОК за 2002 г. се предвижда касата да има 686,112 млн. лв. приход, при 90% събираемост на дължимите здравноосигурителни вноски. Касата ще увеличи резерва си с 30 млн. лв. и ще натрупа излишък от 137 млн. лв. Както показва изследване на ИПИ (), за 1999-2001 г. НЗОК е събрала чрез задължителни вноски около 1,3 млрд. лв., а е финансирала здравни услуги за 520 млн. лв.

2/ От следващата година НЗОК ще заплаща на НОИ (за предоставената услуга по събиране на средствата на касата) комисионна в размер на 0,2% върху набраните за предходния месец осигурителни вноски. Директорът на НЗОК, който изрази принципното си съгласие с това, че всяка услуга трябва да бъде заплащана, изказа своите аргументи "против" това цената да е относителен дял от набраната сума. Според него тя трябва да бъде или твърда сума, или да се обвърже с броя на осигурените лица. От гледна точка на общочовешката справедливост той е прав - има разлика в усилията и в цената на администриране на вноските от един голям платец, който плаща 1000 лв. и от 20 малки платци, които също плащат 1000 лв. За НЗОК обаче, няма никакво значение дали средствата са набрани от 1 или от 20 здравноосигурени лица. Така предложената схема е възможно най-добрата, защото стимулира НОИ да събира колкото е възможно повече вноски. Ако цената е твърда сума, НОИ няма да е заинтересован да увеличава събираемостта, ако пък се заплаща на брой осигурени, тогава пък НОИ ще се стреми да увеличи бройката на осигурените без да се интересува от набираните суми и ефекта може да бъде намаляване на абсолютния размер на приходите.

3/ Бюджетът на НЗОК предвижда през 2002 г. за лекарства да бъдат изразходвани 131 млн. лв., като за 2001 г. плащанията по това перо ще достигнат 168 млн. лв. Независимо от намаляването на средствата, НЗОК планира да разшири кръга на лекарствата, които ще се заплащат частично или изцяло от нея, като едновременно с това ще бъде променена и методиката, по която ще се съставя лекарствения списък. При подбора на лекарствата ще се избира най-евтиния, а не българския продукт, защото, както обясни директорът на НЗОК доц. Николай Василев, основната цел на бюджета е не да се стимулират родните производители, а да се защитят плащанията на касата.

4/ Предвижда се засилване на контрола вътре в касата и премахване на порочната практика контрольорите, проверяващи дейността на РЗОК да са служители на същата тази РЗОК. Предвижда се те да преминат на пряко подчинение на директора на НЗОК и да работят на ротационен принцип със срок от 1 месец.

Дебати по закона за местните данъци

1/ Като цяло промените в ЗМДТ са насочени към увеличаване на размера и промяна в данъчната основа на съществуващите данъци и такси и въвеждане на нов данък - пътен данък. От 2002 г. ще се заплащат два вида данъци за моторните превозни средства. Единият е данък за притежаването на МПС и ще се изчислява върху неговата стойност, а вторият е т.нар. пътен данък и се определя на база тегло на МПС. Идеята на вносителите на промените в ЗМДТ е да се постигне "справедливо" разпределение на данъчната тежест, като за нови и скъпи автомобили се заплаща по-висок данък;

2/ Промените в закона, които ще повлияят най-силно на бизнес средата, са тези, свързани с таксите за търговия с тютюневи изделия, вина и спиртни напитки. Промените се извършват в две посоки: а) увеличаване на размера на таксите, като в някои случаи това увеличение достига 25 пъти; и б) рестриктивни промени в процедурата и изискванията за издаването на съответния лиценз. При сега действащото законодателство, единствено разрешението за търговия с тютюневи изделия изисква представяне на удостоверение за платени данъци за предходната година. С новите промени това изискване се прехвърля и върху търговията с алкохол, като вече не се говори само за данъчни, но за "публични задължения". Какво точно стои зад този текст не е много ясно, но пък е ясно, че цената на лиценза във вид на време и пари нараства, което пък от своя страна увеличава бариерите пред навлизане в бизнеса и източниците на корупция в местната власт;

3/ Отхвърлено бе предложението на Главна данъчна дирекция (ГДА) за премахване на задължението на данъчната администрация да уведомява данъкоплатеца в случай на промяна в стойността на данъчната оценка на имота. Народните представители уважиха мотива "против" на зам. министър Кацарчев, а именно, че данъчната администрация съществува, за да обслужва данъкоплатеца, а не обратното, и не приеха тази промяна. В противен случай разходите на бизнеса за работа с администрацията, които в момента са приблизително 12% от БВП, щяха отново да нараснат;

4/ По предложение на група народни представители, от групата на освободените от данък наследство бяха извадени организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза. Основният мотив за това е стимулиране на неправителствените организации (НПО) да се регистрират в регистъра на организациите с общественополезна дейност, с което, разбира се, попадат в полезрението и в известен смисъл под контрола на държавата;

5/ Пак по-същите причини НПО, вписани в централния регистър на организациите с общественополезна дейност, се освобождават от данък за придобиване и предоставяне на имущества по дарение и по възмезден начин;

6/ От 2002 г. ще отпадне таксата за охрана на земеделските имоти. Мотивът на МФ е, че общината така или иначе не носи отговорност в случай на нанесени щети и затова не е редно да събира такси за тази услуга;

7/ По предложение на МФ от закона отпадна един изцяло неприложим и малко абсурден текст. Той е свързан със заплащане на допълнителна такса смет и лихви в случай, че лицето е " декларирало по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове". Текста е въведен през 1998 г. с явното намерение да се сплашат гражданите, за да спазват закона. Никой не е помислил обаче как точно ще се следи кой колко кофи има, от колко се нуждае и къде точно си изхвърля боклука;

8/ Като "психологически сигнал към общините", бе прието одобрената план-сметка за определяне на разходите, въз основа на които се изчислява такса смет, да подлежи на проверка от страна на Сметната палата. Това предложение е на бившия финансов министър Муравей Радев, според когото след като таксата се определя на база действителни разходи, то някой трябва да проверява какви разходи се включват в сметките. Тази промяна цели да се спре практиката общините да определят такса смет като умножат размера на данък сгради по три, което при новите размери на данъка вече ще представлява голяма сума и данъкоплатците вероятно няма да могат или просто ще откажат да я плащат;

9/ Другата новина от комисията е, че от 2002 г. БНБ вече няма да бъде освободена от местни данъци и такси.

Дебати по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В ЗДДС бяха направени множество промени, но най-важните от тях са:

1/ От 01.01.2002 г. се предвижда въвеждане на ДДС върху лекарствата и туристическите пакети, като туроператорът и туристическият агент ще имат право на 65% данъчен кредит. И двете промени предизвикаха остри дебати и опит за отпор от страна на туристическото и лекарското лоби в парламента. И докато защитниците на отлагането на ДДС в туризма оредяха след септемврийската мисия на МВФ в София, то ситуацията при лекарствата не е такава. Те, доколкото са свързани с живота и здравето на хората, са изключително благодатна популистка тема. Мотивът на МФ за въвеждане на ДДС е да се въведе равнопоставеност на пазара и да се обложат с ДДС всички лекарства. Според противниците на идеята това: а) ще повиши цената на лекарствата, а няма механизъм за компенсиране на пенсионерите и б) ще блокира продажбата на лекарства през януари 2002 г., защото няма достатъчно технологично време за пререгистрация на новите цени на лекарствата съгласно съответната наредба за пределните цени. Ясно е, че търговците през януари могат да продават и на старите цени, но това ще свие тяхната печалба. Очевидно е, че спора ще се пренесе и в пленарната зала;

2/ От 01.01.2002 г. за износ ще се признават сделките по прехвърляне на права върху програмни продукти от регистриран местен производител, когато мястото на изпълнение е извън територията на страната, а осъществения износ е заплатен в пълен размер и е постъпил в местна банка. Промяната е договорена с представителите на браншовите организации и ще реши проблем, който те поставиха и в предишния парламент, но нямаше достатъчно политическа воля за разрешаването му;

3/ Отново по предложение на екс-министъра на финансите Муравей Радев бе намален размера на необходимия ефективно внесен основен капитал за доброволна регистрация по ЗДДС от 1 млн. щ. дол. на 500 000 лв. Основният мотив е стимулиране на инвестициите на зелено. Така чуждестранните инвеститори ще имат възможността да се регистрират по ДДС почти веднага след идването си в страната, с което ще получат право на данъчен кредит и ще могат да реинвестират възстановения ДДС;

4/ Може би най-радикалната промяна в ЗДДС е въвеждането, засега на доброволен принцип, на т.нар. ДДС сметка, която е сметка, открита с разрешение и под контрола на данъчната администрация, по която постъпват средствата от начисления от титуляра ДДС. Редът и условията за прилагане и използване на ДДС сметката ще бъдат уредени в правилника за прилагане на ЗДДС. Промяната цели да прекъсне веригите за източване на ДДС и да защити коректните платци, които заплащат дължимото ДДС на доставчика, но в случай, че той не го внесе, нямат право на данъчен кредит. Това е сериозен проблем, който също беше разглеждан и не намери разрешение в миналия парламент. (връзка);

5/ НПО, вписани в централния регистър на организациите с общественополезна дейност, получиха още една данъчна преференция. Те ще бъдат освободени от ДДС за сделките във връзка с основната им дейност. Според вносителите на този текст, ефектът върху бюджета ще бъде приблизително 750 000 лв., но пък ще се стимулира регистрацията на НПО във въпросния регистър.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!