IME

Doing business 2008: напредък, но може и по-добре

Автор: Методи В. Методиев / 28.09.2007

През изминалата седмица излезе годишният доклад на Световната банка - Doing Business 2008.

България се нареди сред десетте страни, направили най-много реформи за изминалата година. България заема 46 място по леснота за правене на бизнеса от общо 178 държави, участващи в годишното проучване. Почетните първи места за 2008 година се заемат от Сингапур, следван от Нова Зеландия и САЩ. А аутсайдерът в класацията е Конго (заемаща последно място).

Ето и основните насоки, в които отбелязваме сериозен напредък според класацията на Световната банка:

  • Реформите в данъчното облагане, като по този показател е на първо място;
  • Въвеждането на техническите паспорти за строежите и общата тенденция за по-голяма прозрачност и ясно разпределение на отговорности и задължения в строителния сектор;
  • Практическото започване на работа на частните съдия изпълнители;
  • Положителен резултат се отчита и в сферите на лицензионните режими и изпълнението на договорите;

А сега нека да видим какво можеше да се направи по-добре:

  • Данъчно облагане - въвеждането на пропорционален 10% данък общ доход и 10% корпоративен данък, безспорно е положителна стъпка, но не трябва да се забравя, че със сигурност държавата може (и трябва) да си позволи намаление и на социалните осигуровки (размерът им е 36.7 %). Това би било още една положителна стъпка, която от една страна ще намали данъчното бреме, а от друга, логично, ще доведе до увеличаване на разполагаемия доход на хората. Дългосрочният таргет на това и на идващите след него правителствата по отношение на осигуровките също трябва да бъде насочен към оплоскостяване и достигане на 10%;
  • Строителен сектор - тук можем да се съгласим с преценката, че въвеждането на т.нар паспорти на строежите е нещо хубаво и необходимо, но в никакъв случай не маже да бъдем съгласни, че прозрачността и ефективността на работата между държавата и бизнеса се е подобрила. Отново остават редица жизненоважни проблеми в сектора, които пречат на още по-доброто му развитие. Трябва да се работи усилено в следните насоки: пълното заснемане и изготвяне на кадастрални карти и ефективната работа на имотния регистър; пълно покритие на територията на страната от подробни устройствени планове; промени в процедурата за издаване на строителни разрешителни - опростена и прозрачна; въвеждане в практиката на обслужване на клиента спрямо принципите на е-правителството;
  • Частни съдебни изпълнители - досегашната практика показва, че трябва да се оптимизират някои насоки на работата им: 1) трябва да се премахне ограничеността на компетенцията им, което да се изрази в правото да упражняват правомощията си на територията на цялата страна и 2) да се премахнат минималните цени, което ще доведе до повишаване на конкуренцията в бранша, а резултатите ще се изразят в по-добро качество на услугата и вероятно ще се намалят тарифите;
  • Лицензионните режими - общата бройка на лицензионните и разрешителните режими в България е около 300. Те представляват огромно бреме пред бизнеса, а ако към тях се добавят и всички наредби, измислени от местните органи на управление (които на практика действат като лицензионни и разрешителни режими), то тогава ситуацията ще се влоши още повече. Правилният път е да се намалят до абсолютен минимум лицезиите и разрешителните, а тези, които останат в сила, да бъдат максимално опростени.

Изводът, е че реформи се правят, но с бавни темпове и не винаги по най-ефективния начин