IME

Държавният бюджет до март

Автор: Димитър Чобанов / 04.05.2007

Наскоро Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на държавния бюджет към края на месец март 2007 г. Общите приходи в консолидирания бюджет достигат 5.051 млрд. лв., общите разходи - 4.334 млрд. лв. Следователно излишъкът е 539.5 млн. лв., което се равнява на около 1% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината.

Растежът на общите приходи изпреварва този на разходите за първото тримесечие на годината. Докато приходите в консолидирания бюджет се увеличават с 15.4% спрямо аналогичния период на 2006 г., разходите нарастват по-бавно - с 9.8%. Данъчните приходи се повишават с 12.2%, като основен принос за това имат приходите от корпоративен данък и от акцизи. Докато при акцизите това се дължи до голяма степен на повишението на ставките, то при данъка върху печалбата ставката беше понижена в началото на годината до 10%. Въпреки че е рано да се правят категорични заключения и приходите до момента се определят почти изцяло от предишната ставка, нарастването с 45% показва, че тази мярка понижава стимулите за укриване и допринася за излизането "на светло" на част от печалбите в икономиката. Бизнесът е по-склонен да плаща, тъй като разходите за укриване се приближават или дори превишават разходите за плащане.

Стабилно нарастване се наблюдава и при приходите от облагането на доходите на физическите лица - с 22.2% спрямо аналогичния период на миналата година, докато приходите от осигуровки се повишават с 10.8% въпреки преразпределението на 1 процентен пункт към капиталовия стълб. Част от обяснението за това е разширяването на базата поради по-високите доходи и нарасналата официална заетост. Все пак трябва да се има предвид и разширяването на обхвата на данъка върху доходите на физическите лица, който вече се отнася и до чуждестранните такива, както и засяга социалните разходи, изплащани в пари.

Развитието на приходите от данъка върху добавената стойност е според очакванията. Докато през първите два месеца на 2007 г. беше отбелязан значителен спад на този показател - например през януари с 30.7%, то вече спадът е с около 7.2%. Причината за това е членството в Европейския съюз, поради което беше променен режимът на облагане. Все пак до края на годината се очаква растеж на общите приходи от ДДС, които вероятно ще надхвърлят реализираните такива през 2006 г.

Растежът на разходите през март спрямо съответния период на предходната година е с 9.8%, което представлява ускоряване на темпа спрямо първите два месеца на годината. Растежът през януари 2007 г. беше умерен - 2.6%, през февруари - 7.9%, За сравнение през цялата 2006 г. темпът е 9.7%, докато нарастването на номиналния БВП е с 14.7%. Това развитие позволи намаляването на относителния дял на държавните разходи от произведения продукт до най-ниската им стойност през последните години. Запазването на тази политика от страна на правителството (за по-бавно нарастване на държавните разходи спрямо БВП) ще позволи и намаляването на преразпределението през бюджета. Това ще означава, че е възможно следването на консервативна фискална политика чрез поддържане на излишък, но освен това ще освободи ресурс за намаляване на данъчната тежест.

Предложените напоследък идеи от една от партиите в управляващата коалиция за съжаление не кореспондират с подобна политика. Те са насочени към сериозно нарастване на правителствените разходи, без обаче да са съпроводени с намерения за оптимизирането им. Все пак в рамките на коалицията и най-вече от страна на финансовото министерство се очаква тези предложения да не бъдат одобрени и реализирани.

Изпълнението на бюджета през първите три месеца на годината е резултат от позитивното развитие на икономиката. Потвърждава се хипотезата, че хората действат по принцип рационално и реагират на фискалните стимули. Понижението на някои данъчни ставки е ефективно и води до нарастване на доходите и заетостта и по-адекватно отчитане на тези показатели от държавната статистика. Делът на сивата икономика все още остава висок, което би могло да се промени чрез по-нататъшно намаление на данъците. Това трябва да става чрез оптимизиране и съответно ограничаване на растежа на държавните разходи. Пътят за това е продължаване на реформите в пенсионната система, здравеопазването, образованието, публичната администрация и управлението на държавната собственост. Именно поддържането на дългосрочна устойчивост и подобряването на ефикасността на тези разходи трябва да бъде основна цел на всяко правителство.