IME

Ръст на заплатите при ниски данъци

Автор: Георги Ангелов / 05.02.2007

Нека да допуснем, че се приеме предложението за въвеждане на ставка от 10% за данъка върху доходите, данъка върху печалбата и осигурителните вноски. Един от най-важните ефекти от подобно намаление на данъците е увеличението на чистата заплата, която получават работещите в България.

При настоящата система на данъчно облагане разходите за труд на работодателя се облагат с осигурителни вноски, след това брутната заплата също се облага с осигурителни вноски, а полученият остатък подлежи на облагане с данък върху доходите. Общият размер на осигурителните вноски е 42.7%, а данъкът върху доходите е между 12% и 29%.Намалението на ставката по осигурителните вноски от 42.7% на 10% ще доведе до значително спестяване на средства, които в момента се плащат към бюджета.

Спестените средства ще се разделят между работодател и нает като една част от това спестяване ще се насочи към увеличение на заплатите на работниците и служителите, а друга част от него ще увеличи печалбите на работодателите. Какво ще бъде съотношението между парите, получени от работника и работодателя зависи от еластичността на предлагането на труд. При абсолютно нееластично предлагане на труд цялото намаление на осигуровките ще се насочи към увеличение на заплатите. Колкото по-еластично е предлагането на труд, толкова по-голяма част от спестените средства ще се насочат към работодателите.

Изследванията на труда в други страни показват, че предлагането на труд е относително нееластично за наетите като цяло, а за големи групи от работници и служители (например мъже в трудоспособна възраст) е дори абсолютно нееластично. Следователно има причини да смятаме, че по-голямата част от сумата на спестените осигуровки или дори цялата спестена сума ще се насочи към увеличение на заплатите на работниците. За да бъде по-консервативна оценката ни, ще приемем, че 70% от спестената сума на осигуровките, внасяни от работодателя, ще се насочи към увеличение на брутната заплата. Като се има предвид и намалението на облагането на самия работодател под формата на данък върху печалбата оценката ни наистина е консервативна и подценява реалното нарастване на заплатите.

Графика 1: Нарастване на заплатите при 10% данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: изчисления на автора

 

На графика 1 виждаме увеличението на нетните заплати при намаление на данъчните ставки до 10%. Средното увеличение на заплатите е над 30%, като за хората с най-ниски и най-високи доходи увеличението ще е около 25%, а за т.нар. средна класа увеличението ще е около 35-45%. Това е така, тъй като в момента средната класа плаща най-високи данъчни ставки.

Нека да разгледаме едно семейство, в което има двама работещи с месечна чиста заплата, която е равна на средната за страната. Нетният доход на семейството е около 470 лева при сегашните данъци и осигуровки. В резултат на намалението на данъците и осигуровките до 10% доходът на това семейство ще нарасне с около 140 лева месечно и ще надмине 600 лева. В резултат само заради намалението на данъците и осигуровките чистите доходи на едно средно семейството ще нараснат с 1700 лева годишно.