IME

Конкуренция в събирането на вземания: монополни дружества и частни компании

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - (Word Format)

Събитие: След като само преди няколко месеца "Топлофикация" АД обяви, че ще събира вземанията си по ускорена процедура, тази седмица Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе по административните мерки, които държавните монополи могат да налагат. Според Закона за държавния бюджет за 2001 г. (както и тези за 1999 г. и 2000 г.) при неизплатени задължения държавните монополи могат да се снабдят с изпълнителен лист без съдебен процес, като така наложат принудителни административни мерки (включително забрана за пътуване зад граница). Позицията на комисията е, че със закона се предоставя привилегията на монополните предприятия да "раздават правосъдие" по ускорена процедура, с което изпълнителната власт и предприятията, предоставящи т.нар. услуги в обществен интерес, нарушават конкурентните принципи на пазара. Според КЗК тази привилегия позволява на държавните монополи да намалят разходите си, като събират задълженията си по ускорена процедура (за разлика от останалите кредитори). Така, по законов ред, тези предприятия, на които държавата веднъж е гарантирала монополни позиции на пазара, вече могат да налагат и по монополен ред принуда на неизрядните си платци.

Коментар: 1/ За да се приложат правилата, записани в Закона за защита на конкуренцията, КЗК тълкува разпоредби, които позволяват на монополните предприятия да избегнат прилагането на закона. Там е записано, че тези норми могат да не важат за предприятия, на които държавата е възложила да извършват услуги в обществен интерес, ако те възпрепятстват тяхната дейност или с избягването им не се уврежда "значително" конкуренцията на пазара. В решението си комисията тълкува тези текстове като изключение, което законът създава, но което трябва да се прилага спрямо случая. На практика, въпреки че законът позволява на монополните предприятия да заобиколят неговите разпоредби, комисията приема, че тези текстове не са аргумент "за" нови привилегии на пазара, още повече за предприятия, чийто монопол държавата вече е гарантирала. За злоупотреба с монополни права може да говорим тогава, когато държавата стои зад такива предприятия. Частните предприятия никога не могат да бъдат сигурни, че ще бъдат за дълго време сами в определена пазарна ниша, тъй като при липса на наложени от държавата ограничения винаги съществува възможност за навлизане на нови участници на пазара. Затова и комисията трябва да следи за конкуренцията на пазара, нарушавана единствено от тези държавни монополи.

2/ Без съмнение, компаниите трябва да могат да налагат принуда над нередовните платци. Тази процедура трябва да им гарантира бързо събиране на вземанията; нещо, което до момента съдебната система не можа да осигури. Както комисията отбелязва, монополните предприятия не понасят по-различни финансови ефекти от несъбраните вземания от тези на останалите компании на пазара. Все пак, не трябва да забравяме, че като държавни, те могат да използват други политически инструменти, като директни субсидии, за попълване на загубите (което отново не отговаря на конкурентните принципи на свободния пазар). Държавните предприятия разполагат с различни от пазарните аргументи за събирането на вземанията си от нередовните платци. Освен това, преди месеци дискусиите по принудителните административни мерки, които "Топлофикация" АД се опита да наложи, показа, че задълженията не се свързват с финансовото състояние на компанията, а и с т.нар. социалната цена на реформите, която те са задължени да поемат.

3/ Всъщност, оспорваната разпоредба на закона за бюджета "признава" документите на посочените предприятия за безспорни доказателства за вземания, и премахва нуждата от установително производство по ГПК. Дългосрочното решение на бавното съдебно производство може би е именно в възникването и утвърждаването на такава форма на сключваните договори, които да не подлежат на оспорване, и да позволяват бързо изпълнените (такива сега са например записът на заповед, менителниците и др. под.).