IME

Къде ще си построите склад?

Автор: Светла Костадинова / 09.01.2007

Строителството в България е един от най-динамичните отрасли. Строителната индустрия в България наема средно 6.1% от работната сила в страната през 2005 година, добавената стойност е 5.6%, а активните компании с предмет на дейност строителство към юли 2006 година са 37 981, което представлява 3.2% от всички регистрирани в страната. Обемът на строителния пазар, измерен чрез обема на продажбите в строителството достига 5 608 млн. лв. през 2005 година, като се очаква да има нарастване с повече от 20% за 2006 година. Значението на строителната индустрия за икономиката проличава и от размера и като дял от БВП, който за 2005 година е около 13%.

Тези данни ясно показват, че има нарастващ интерес, влагат се големи финансови ресурси (местни и чужди) и значителна част от доходът на населението зависи от този сектор.

От тази гледна точка, е много важно условията за правене на бизнес в страната и по-специална процедурите в строителството да бъдат ясни и малко на брой, информацията за тях да е лесно достъпна и разходите на средства и време за съобразяване с тях да са ниски. Само по този начин, отрасълът ще може да се продължи положителното си развитие и ще допринася за растежа на икономиката.

Обща оценка за регулативната среда в строителството в България досега няма и е трудно да бъде направена по ред причини. Въпреки това, опит да се оценят разходите за справяне с процедурите в строителството е направен от Световната банка. Тя е извършила изследване на процедурата за построяването на склад в 175 страни по света за 2005 година, което позволява сравнение и анализ. Проучването разглежда колко процедури са необходими за получаване на разрешение за строителство и изготвяне на проект, процедурите по време на самото строителство и след завършването му.

Къде е България?

Процедурите, свързани със строеж на склад в България са 22 на брой и струват приблизително $ 9 331.5 или 14 557 лв. (в тези разходи се включва получаването на всички видове разрешителни, договорът за строителен надзор и договорите с експлоатационните дружества). Според този показател страната ни се нарежда на 141 място от общо 175 страни, заедно с Русия, Хонконг, Ел Салвадор, Малави, Панама, Албания и Малави. Най-добрата практика по света е в Дания и Нова Зеландия.

Авторите на изследването изчисляват също така разходите за съобразвяване като процент от дохода на глава от населението. По този показател, България се намира на 108 място със средни разходи 270.5 % от дохода на глава от населението. За сравнение, в Чехия този индикатор е 14.5%, САЩ – 16%, а в Словакия – 17.1%.

Регионално сравнение

Балканските страни не се различават значително по разходите за съобразяване с процедурите, свързани със строителството. Най-добри условия има в Гърция, където времето и броят на процедурите са най-малки.

Много може да се говори защо България е на това място. От една страна, законовата уредба е прекалено остаряла въпреки, че има промени в последните години. От друга страна, органите, които прилагат закона допълнително затрудняват предприемачите и гражданите с неясни, непрозрачни и бавни процедури.

Най-общите изводи, които можем да направим са няколко:

1. Времето за съобразяване с регулациите в България все още е значително – най-добрите практики показват, че е съвсем възможно общото време да е в границите 2-3 месеца. Най-добрите примери са Финландия (56 дни), САЩ (68), Дания (70) и Норвегия (104 дни).

2. Разходите са високи – в България 70% от всички разходи по съобразяването са за фирмата, извършваща строителен надзор. За сравнение, в страните с най-ниски разходи като Австралия, Чехия, Литва, САЩ такъв надзор се извършва от съответната администрация и разходът е незначителен (под 15% от общите разходи).

3. Броят на процедурите е ненужно голям – той може да се редуцира поне наполовина без от това да пострада качеството и сигурността на строителството.
Всичко това от една страна затруднява инвеститорите и предприемачите, а от друга страна е причина за голяма администрация и възможности за корупция. България трябва значително да опрости законовата си база за да улесни максимално бизнеса, което от своя страна ще привлече повече инвестиции.