IME

Не-Символичното намаляване на таксите за фирмена регистрация

Автор: Валерий Белухов / 08.01.2007

Две са условията, които ако са изпълнени , един бизнесмен би бил напълно щастлив. Едното условие е да не плаща данъци. Другото – да работи в свят без бюрокрация. Българските политици, на прага на приемането на страната ни в ЕС, се опитват, може би не много успешно, но все пак се опитват, да ощастливят бизнеса. Една стъпка в тази насока е намаляване на данъчната и осигурителна тежест няколко последователни години. Те освен това са започнали да осъзнават наставленията от докладите на Европейската комисия за България, че другият фактор на икономическия растеж – намаляване на бюрокрацията и свързаната с нея корупция, е също жизненоважен за устойчивото развитие на икономиката.

Във връзка с последното можем да приветстваме намаляването на таксите и срока за регистрация на търговски субекти, което ще става освен това и по облекчена процедура. Тази седмица Министерски съвет прие промени в Тарифата за таксите, които ще се събират от Агенцията по вписванията след влизане в сила на Закона за търговския регистър. Намаляването на таксите се дължи на премахване на таксата за регистрация по БУЛСТАТ. В бъдеще ще се отнеме и функцията на съдилищата, които в момента извършват съдебната регистрация и промените в обстоятелствата на търговските субекти. Функциите на съда и регистъра по БУЛСТАТ ще се поемат от Търговския регистър, който ще се създаде към Агенцията по вписванията. В резултат цената на създаване на различни видове търговски дружества ще бъде както следва:

  • Еднолични търговци (ЕТ) - таксата за запазване на име ще се запази непроменена от 50 лв., таксата за първоначална регистрация ще се увеличи от 20 на 35 лв. и ще се отмени таксата от 25 лв. за регистрация по БУЛСТАТ. В резултат на това в бъдеще, ЕТ ще плаща за регистрацията си не 95 лв., както е в момента, а 85 лв.;

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) - таксата за запазване на име се намалява от 100 лв. на 50 лв., първоначална регистрация се увеличава от 60 лв. на 160 лв. и отпада регистрацията по БУЛСТАТ от 60 лв. В резултат на това в бъдеще регистрацията на ООД ще излиза 210 лв., а не както е досега – 220 лв.;

  • Акционерно дружество (АД) - за създаване на АД ще се плащат 50 лв. за запазване на име (200 лв. в момента) и първоначална такса от 460 лв. (в момента съдебната регистрация е 400 лв.) или общо 510 лв. В момента разходите за създаване на АД са 720 лв., като от тях регистрацията по БУЛСТАТ е 120 лв.

Изводът, който се налага, е, че таксите ще намалеят минимално , с 10 лв. , за най-масовите търговци – едноличните и дружествата с ограничена отговорност. Намаляването на таксите за акционерните дружества също е символично, тъй като сумата от 210 лв. е пренебрежително малка в сравнение с праг от 50 хил. лв. капитал за регистрация на АД.

Обещанието обаче е да се ускори срокът на търговска регистрация, като първоначалното вписване да става в рамките от 15 минути до едно денонощие. Предвижда се регистърът да бъде публичен, като за ползването му да се заплаща такса. Получаването на цялата база данни от него ще струва 10 000 лв. Таксата за абонамент за автоматизирано подаване на информация ще бъде 40 стотинки за всяко вписване, заличаване или обявяване. 5 лв. ще струва получаването на една страница удостоверение от Агенцията по вписванията, а за всяка следваща - 2 лв.

Това беше светлата страна на нещата, свързани с очакваните промени в търговската регистрация. Тъмната започва с един не само нелицеприятен, но и комичен факт за българското законотворчество. Законът за търговския регистър е един от малкото закони, които ще "влиза" в сила два пъти. Законът за Изменение на Закона за търговския регистър, който отложи влизането в сила на новите правила на търговска регистрация от 1 октомври 2006 г. на 1 юли 2007 г., влезе в сила чак на 3 октомври 2006 г. Една от изтъкваните причини за забавата и нуждата за отлагане е до болка позната – липсват средства за изработка на софтуерна система. Много от нас си спомнят историите с аналогични проблеми около Здравната каса, а и малко по-съвременния факт, свързан с Националната агенция по приходите, която все още е без единна информационна система.

Нужно е да се спомене, че на 7 септември 2006 г. Министерски съвет взе решение министърът на финансите да предостави от републиканския бюджет за 2006 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 3 769 000 лв. за първоначалното стартиране и технологично обезпечаване на търговския регистър. Да се надяваме, че недоизказаното съмнение за наличие на корупционни схеми няма да е съвсем основателно и парите, отделени за информационна система, ще са достатъчно регистърът да заработи в повторно определяния му от закона срок – 1 юли 2007 г. В случая оставяме настрана факта, че при създалите се обстоятелства България няма да бъде готова да отговори и на изискването на Първата директива по дружествено право на ЕС, предвиждаща задължително въвеждане на електронно регистриране до 1 януари 2007 г.

Съмнения изникват и ако поразсъждаваме относно качество на предлаганата юридическа услуга от Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В закона е казано: "За длъжностно лице по регистрацията се назначава лице, което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години." Въпросът е дали тези изисквания при нуждата от експедитивна работа ще бъдат достатъчни да осигурят достатъчно качествена услуга. В момента съдебната регистрация се бави основно поради факта, че съдиите изследват освен количествените характеристики на подадените заявления (дали всички документи са представени), но и качествените им такива (дали документите са изрядни и дали някоя от страните не е неправомерно ощетена). Тук също остава да се надяваме, че цената от заниженото качество на услуга, която ще се поеме от търговците в България, ще бъде по-малка от обещаваната подобрена експедитивност на бъдещия Търговски регистър и намалените му такси.