IME

Оптимизмът в българските общини се засилва

Автор: Велико Димитров / 16.12.2006
Нагласата на потребителите и бизнеса по отношение на бъдещето не е съставна част нито на БВП, нито на доходите или някой друг от основните индикатори за икономическа активност, въпреки това отражението и върху тези стойности може да бъде значително. Оптимизмът стимулира потреблението, повишава доходите и печалбите на фирмите и е предпоставка за повишаване на заетостта. Хората отделят относително по-малко средства за спестявания, тъй като са сигурни в запазване нивото или покачването на бъдещите си доходи. Обратно, песимизмът води до по-ниски разходи на всички лица в икономиката, по-ниски или отрицателни печалби за фирмите и по-ниска заетост. Разбира се, всичко това не трябва да бъде абсолютизирано, но не може и да се игнорира. От друга страна стои въпросът кое се появява първо – по-високият доход или по-високата сигурност и оптимизъм, който е аналогичен на този за яйцето и кокошката.

Наскоро проведено от ИПИ проучване на бизнес средата и очакванията в община Самоков установи следните закономерности:

Таблица 1 – Нетна печалба на предприятията от нефинансовия сектор в община Самоков

Източник:Изследване на ИПИ

На графиката ясно личи промяната в тренда през 2001 г., след което нетните постъпления нарастват почти без прекъсване. Аналогична е ситуацията и за 2005 г.(1)

 

Таблица 2 – Промяна в продажбите на фирмите в община Самоков през 2005 спрямо 2004 г.

Източник: Изследване на ИПИ(2)

 

През четири от последните 5 години доходите на населението и бизнеса в община Самоков нарастват, което би трябвало да генерира оптимистични очаквания за бъдещето. Следващата таблица свидетелства точно за това:

 

Таблица 3 – Очаквана промяна в продажбите на фирмите от община Самоков за първото шестмесечие на 2006 г.

Източник: Изследване на ИПИ

 

Оптимистичните очаквания за бъдещето могат да генерират растеж. Те са своеобразно отражение, както на вътрешните, така и външните за фирмите и населението условия. Докато върху вътрешните всеки индивид или организация може да упражнява влияние, то върху външните, в т.ч. върху политиката на правителството, като основна тяхна съставна част, не може. Правителството и парламентът следователно могат да бъдат и стимулиращ растежа фактор, както по линия на търсенето, така и по линия на предлагането, чрез намаляване на данъците, опростяване на регулирането и либерализация в редица отрасли.

Считаме, че в бъдеще, оптимизмът, както в община Самоков, така и във всички останали български общини ще се засилва; ще нарастват и доходите. Една от причините е началото на фискалната децентрализация в България (повече по темата в този брой: “В очакване на фискалната децентрализация в България” – Адриана Младенова).

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

(1) Приемаме, че приходите са функция единствено на обема продажби

(2) Изследването е проведено през февруари и март тази година, предстои втори етап на изследването, който цели освен проверка на резултатите за предишния и очакванията за следващия период и създаване на традиция за следене на стопанските процеси.