IME

Бележки по платежния баланс за месец януари

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През седмицата БНБ публикува данни за състоянието на платежния баланс и външната търговия за месец януари 2002 г. Дефицитът по текущата сметка е 141.1 млн. щ.д. и е почти непроменен спрямо януари 2001 г. (138.7 млн. щ.д.). Търговското салдо е отрицателно, като се влошава с 12.2 млн. щ.д. спрямо аналогичния период на миналата година. В тази връзка на вашето внимание представяме някои наши бележки:

1/ Износът (ФОБ) възлиза на 369.7 млн. щ.д., като спада с 6.9% спрямо януари 2001 г. Все още е рано да се говори за тенденция на намаляване на износа през тази година, още повече че страните от ЕС, които са основен търговски партньор на България (на тях се падат 59.5% от износа през януари 2002 г.), увеличават вноса от България през първия месец на текущата година. Спадът в износа се дължи най-вече на намаляване на експортираните количества за Югославия - с 20.4 млн. щ.д. и САЩ - с 7.4 млн. щ.д.

2/ Ако разгледаме структурата на износа според начина на използване на стоките прави впечатление, че износът на потребителски стоки нараства с 13.3% (най-вече дрехи и обувки) спрямо януари 2001 г. и увеличава относителното си тегло в общия износ до 37.5%. Износът на инвестиционни стоки остава без съществена промяна.

3/ Вносът (СИФ) също спада спрямо първия месец на 2001 г. - с 3.1 % (16.2 млн. щ.д.), като достига 500.6 млн. щ.д. Тенденцията за увеличаване вноса от ЕС продължава, като за месец януари отчитаме нарастване от 11.7% (26.3 млн. щ.д.). Общият спад на вноса се дължи на намаляване на внасяните количества от ОНД и Балтийските страни - с 28.7 млн. щ.д. и страните от ЦЕФТА - с 14.4 млн. щ.д.

4/ Според начина на използване на стоките нараства вносът на потребителски - с 19.3% и инвестиционни стоки - с 8.6%.

5/ Салдото по услугите за месец януари 2002 г. е -11.5 млн. щ.д. и е по-ниско с 37.2 млн. щ.д. в сравнение със същия период на 2001 г. (25.7 млн. щ.д.).

6/ Преките инвестиции в страната възлизат на 22.1 млн. щ.д. и са по-малко със 153 млн. щ.д. спрямо януари 2001 г. (През януари 2001 г. бе продаден лицензът за втория GSM оператор). Очакванията на правителството за привличане на 1 млрд. инвестиции през 2002 г. ще зависят от реализирането на планираните няколко големи приватизационни сделки.

7/ Валутните резерви на БНБ намаляха с 261.1 млн. щ.д., при спад в размер на 183.7 млн. щ.д. за януари 2001 г.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!