IME

Възможности за развитие при недвижимостите

16.12.2006


Пазарът на офис площи по принцип е особен вид инвестицияв сравнение с останалите недвижими имоти. Освен навлизането на чуждестранниинвеститори, които са сред основните ползватели на новопостроените офиси,българският бизнес се ориентира към представителни офиси и закупуванетона земя за дейността си. Офис недвижимостите винаги са по-чувствителни спрямосъстоянието на икономиката и затова очакваме в близко бъдеще да продължитърсенето на свободни парцели за застрояване за основната дейност на фирмите.При запазване на сегашния темп на растеж на икономиката, няколко фактора(нарастване на заетостта, увеличение на търсенето на стоки и услуги, експанзияна съществуващите бизнеси) ще определят увеличение на търсенето. Нарастванетона корпоративните печалби в някои отрасли ще доведе до увеличение на харченетоза земя и имоти от тях.
При нарастване на търсенето на офис площи може да се очаква нарастване нанаемите и разходите на фирмите за поддръжка.

Цените на апартаментите продължават да растат, поради облекчениусловия от страна на банките и относително стабилното търсене. Мерките наБНБ за ограничаване отпускането на кредити, както и намаляването (абсорбирането)на броя платежоспособни клиенти изостря конкуренцията между тях. Важно еда се знае, че се наблюдава изключително ръст при жилищните кредити (ипотекиранена жилище, придобито с парите от кредита), а за ипотечните още е рано дасе говори за значително нарастване. Тъй като нараства делът на имоти, закупенис кредит, то вече платежоспособността на купувачите не се измерва с натрупанитеспестявания, а с възможността да плащат редовно вноски по кредит.
По принцип цените на имотите нарастват с увеличение на доходите на хората.Комбинацията от ограничено предлагане, което не може до отговори на търсенетое друга причина.

Индустриалните площи в страната изглеждат като един от най-печелившитепазари на недвижимости в бъдеще. Интересът към тях от чужди инвеститории големи български фирми, които се разширяват е огромен и ще продължи всъщата посока. Географското положение на страна и удобството за изгражданетона логистични центрове предполага относително висока доходност от изгражданетона подобни центрове.

Търговските площи и по-точно създаването на големи търговскицентрове в страна бележи бурно развитие в последната година. Свидетели смена няколко започнати внушителни проекти, които се очаква да бъдат завършенив следващите две години. Удобството, което предоставят като концентрацияи разнообразие на различни предлагани услуги на едно място и наличието напаркови места е причина за интереса към тях както от инвеститорите, такаи от бъдещите наематели на площите в тях. Появяването им в големите градовее неизбежно и е гаранция за висока доходност от инвестицията в тях.

Хотелите в страната в последните години отбелязват истинскибум. Те са причина и цените на недвижимите имоти около тях да растат. Тезиразвития водят неминуемо до привличане на все повече инвеститорски капитал(местен и чужд). От тази гледна точка се очаква инвестицията в този секторна недвижимите имоти да продължи да е печеливша и дори да увеличи доходносттаси. Разбира се неговото развитие зависи пряко от подобряване на инфраструктурата,наличието и обучението на работна ръка, премахване на пречките пред правенетона бизнес (например обсъждания закон за черноморското крайбрежие и покачванетона таксите за категоризиране на хотелите с 25%) и т.н.

  

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).