IME

Още по темата конкурентноспособност

14.12.2006
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

В петък Центърът за икономическо развитие представи годишния си доклад за конкурентноспособността на българската икономика. Разработката се състои от две основни глави: фирмена конкурентноспособност и възможности за формиране на конкурентноспособни свързани производства. В основата на доклада е въпросникът на Световния икономически форум и интервютата с 230 фирми, с извадка, представителна за България. В доклада са направени няколко основни извода: макроикономическата рамка е благоприятна за повишаване на конкурентноспособността, има подобрение на бизнес средата, в която непосредствено оперират фирмите, наблюдават се някои негативни промени по отношение на качеството на фирмените стратегии.

Предстои представянето на друг доклад за конкурентноспособността на българската икономика.

Вследствие на координиращите усилия на Ем Ес Ай и консултациите на Джей Ей Остин, до три седмици предстои появата на нов доклад на подобна тема, озаглавен - Упражнение по конкурентноспособност в България. Този доклад е съставен по друга методика: анализ на микро и макро средата, секторни анализи на основата на факторния анализ на конкурентността на Майкъл Портър, както и международни сравнения с други страни в преход и със развити пазарни икономики.

Десет непосредствени стъпки за насърчаване на българската конкурентноспособност

1. Акцентиране върху конкурентните стратегии по индустрии и клъстери;

2. Подобряване на диалога между правителство и делови среди: диалог за действие;

3. Съставяне на критерии за публичните услуги и бизнес среда;

4. Учредяване на Национален съвет по конкурентноспособността;

5. Насърчаване на конкурентноспособността по региони;

6. Организиране на обучения за улесняване на развитието на стратегии и клъстери;

7. Подпомагане на асоциациите за предоставяне на по-добри услуги на техните членове;

8. Стимулиране на конкурентните инвестиции;

9. Подпомагане на индустриите да се подготвят за неминуемите промени;

10. Акцентиране на пазарно-ориентираните програми върху конкурентноспособността;

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!