IME

Има ли икономисти в правителството?

15.12.2006

Не може да се отрече, че настоящото правителство понякога се опитва даправи реформи (дали по убеждение, дали под чужд натиск). Забелязва се, обаче,тенденция реформите да не се извършват по най-добрия начин. Така, въпрекиизвършваните реформи, положителните ефекти от тях са значително по-малкиот възможното.

Морските летища – монопол
В края на юли по предложение на вицепремиера Николай Василев правителствотовзе решение за започване на процедура по предоставяне на концесия на летищатавъв Варна и Бургас. В процедурата за концесиониране на летищата, обаче,се забелязва един проблем – предвижда се издаване на обща концесия на летищата.Това означава, че управлението на двете летища ще се прехвърли на един исъщи оператор и в резултат между двете летища няма да има конкуренция.

Освен това никой не може да построи и частно летище според българския закон.С други думи, не само че никой не може да конкурира летищата в Бургас иВарна, но се предвижда те да не се конкурират и помежду си. Накратко процедуратапо концесия създава изкуствен монопол.

Магистрали – непрозрачна концесия
Държавните компании “Автомагистрали” и “Техноекспортстрой” са учредили смесенидружества с една италианска и три португалски компании. Целта е получаванена концесия за магистралите “Тракия” и “Хемус” без търг и конкурс. Липсатана явна и открита процедура за избор между няколко кандидати води до липсана конкуренция между тях. В резултат има много голяма вероятност сключванетона концесионен договор да стане при условия, които не са най-благоприятниза българската страна. Освен това практиката за непрозрачно договаряне притолкова големи проекти не създава добър инвестиционен имидж на България.

Мобилни оператори – ограничаване на конкуренцията
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предвижда издаване на 2 лицензаза мобилни оператори от трето поколение (UMTS). Много е вероятно сегашнитеGSM-оператори да вземат и двата лиценза за UMTS и по този начин пазарътда остане сегашното си положение – ограничена конкуренция и високи цени.В момента има два GSM-оператора и те по всякакъв начин се опитват да попречатна трети оператор да започне дейност. Има два неща, които могат да променятситуацията.

Първо, опитът на други страни показва, че е възможно да се издадат повечелицензи за GSM-оператори. Това трябва да се използва и КРС би трябвало даобяви конкурс за още 3 лиценза за GSM-оператори. Второ, КРС би могла даиздаде поне 4 лиценза за UMTS-оператори и по този начин да гарантира навлизанена повече играчи на пазара. По този начин дори настоящите три GSM-операторада вземат по един лиценз за трето поколение пак ще остане един лиценз занов конкурент.

АЕЦ “Белене”
Правителството твърди, че АЕЦ “Белене” е изключително изгоден и полезенпроект. В същото време то твърди, че без държавна гаранция за кредититепроектът не може да се осъществи от частни инвеститори. Тези две твърдения,обаче си противоречат – ако проектът е изгоден, ще има много кандидати,които да го построят със собствени средства и на собствен риск. Ако нямакандидати да го построят със собствени средства и на собствен риск, товаозначава, че от този проект няма нужда и той е губещ. Опитвайки се да привлечеинвеститори в проекта за АЕЦ “Белене” правителството е готово да им подарипочти 50% АЕЦ “Козлодуй” чрез апортиране на блоковете на първата атомнацентрала в дружеството за изграждане на втората. Приватизацията на АЕЦ “Козлодуй”е нещо положително, но тя би трябвало да се извърши чрез открита процедураи без да се обвързва с изграждане на втора атомна централа. В допълнение,ако е изгодно да се построи втора атомна централа, по-добре е тя да е отделнодружество с различен собственик от първата и съответно двете централи дасе конкурират помежду си. По този начин ще се избегне ситуацията, в коятоима една огромна полудържавна атомна централа (Белене + Козлодуй), коятода стане пълен монополист на енергийния пазар в България.

Данъците и доходите
По официални данни от НСИ през първите три години от управлението на НДСВсредните доходи нарастват в реално изражение с едва 1.8% годишно. В последновреме правителството си е поставило за задача да повиши доходите на хоратапо-бързо. Това е похвална цел, но средствата, които се използват за постиганетой са повече от съмнителни – разчита се основно на административно повишениена минималната заплата. Минималната заплата, обаче, касае много малко хора,а увеличението й вероятно ще направи част от тях безработни заради нискатаим производителност. Огромната част от гражданите няма да усетят никаквапромяна в доходите си, породена от промяната на минималната заплата.

По-ефективният начин за увеличение на доходите е намаление на данъцитеи осигуровките. Има благоприятна възможност за това – преизпълнението наприходите в консолидирания държавен бюджет ще надмине 1.3 милиарда левадо края на годината. За да няма толкова голям излишък и през следващатагодина е добре да се намалят данъците с тази сума. Правителството планирада намали данъците през 2005 г. само с 0.3 милиарда лева и следователноостават още 1 милиард лева, които могат да се използват за допълнителнонамаление на данъците следващата година. Съответно е възможно през 2005година да се въведе 10% плосък данък.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).