IME

Какви реформи са необходими на България?

15.12.2006

През седмицата бяха оповестени данни от годишното изследване на Световнатабанка относно възможностите за правене на бизнес по света. Последното изданиеобхваща 145 страни, включително и България, като дава основа за сравнениена средата за правене на бизнес и откроява най-добрите практики в отделнитепоказатели.

Основните индикатори, които се разглеждат в изследването засягат стартиранетона нов бизнес, наемането и уволняването на работници, регистрирането насобствеността, достъпа до кредитиране, защитата на интересите на инвеститорите,прилагането на договорите и закриването на бизнес.

Лидер по провеждане на реформи в посочените области през 2003 г. е Словакияи тя се явява добър пример за улесняване на бизнеса с цел повишаване наикономическия растеж и благосъстоянието на гражданите на тази страна. Основнитереформи, проведени в Словакия, са въвеждане на гъвкаво работно време, по-леснонаемане на нови работници, откриване на частен кредитен регистър, съкращаваненаполовина на времето за започване на бизнес и намаляване на времето завръщане на задълженията от длъжниците с ?.

Прави впечатление, че като цяло в развитите страни регулациите и съответнопречките пред бизнеса са по-малко отколкото в по-слабо развитите. Освентова през 2003 г. те са извършили повече реформи, които подобряват условиятаза бизнес, и това е предпоставка те още повече да се развиват, а останалитевсе повече да изостават от тях. Именно оттук трябва да се направи и основнатапоука за управляващите в България – ако искаме българските граждани да настигаттези от развитите страни по равнище на доходите и благосъстоянието си, трябвада бъдат извършвани много повече на брой, по-мащабни и по-бързи реформиотколкото в момента.

Разбира се, регулациите съществуват и в страните с най-благоприятна среда,но това не е основание те да се увеличават, както се случва в България.Кандидатстването за членство в Европейския съюз и евентуалното приеманена България не трябва да са причина за нарастване на регулирането на бизнеса– напротив – процесът на присъединяване е водещ фактор за реформите през2003 г. както за старите, така и за новите членки на съюза. При разширяванетона ЕС фирмите от всички страни-членки се изправят пред нарастващ пазареннатиск и ограничаването на пречките пред тях е един от начините за повишаванена конкурентоспособността им.

Примери за области, в които са необходими реформи в България, има многои ще посочим един от тях. Стартирането на нов бизнес в България отнема средно32 дни, обхваща 10 процедури и се равнява на 10.3% от брутния националендоход на човек от населението. По тези показатели България изостава от среднотоза страните от региона, които представляват едни от основните и конкурентиза привличане на чужди инвестиции. Освен това съществува изискването заминимален капитал за регистриране на фирма, което е напълно излишно и трябвада бъде премахнато.

Какви са поуките от реформите по света?
Един от най-важните изводи от изследването е, че ползите от реформите сапо-големи при развиващите се страни, където има повече регулации. Многоправителства, включително и тези в България отлагат реформите с аргументите,че те са скъпи за провеждане, няма достатъчно капацитет за тях и те ще отнематтвърде много време. Те обаче, не отчитат ползите от тези реформи в сравнениес разходите за тях. Например създаването на административна агенция за регистриранена бизнес в Сърбия струва по-малко от $2 млн., а интегрирането на регистрациятана едно място в Турция струва $10 млн. Съотношението ползи:разходи в случаяе над 25:1. Само през първата година от реформата в Сърбия нетните ползиса в размер на $48 млн., а в Турция - $413 млн.

Ползите от реформите произтичат от два източника. Първо, фирмите изразходватпо-малко време и средства за съобразяване с регулациите и за търсене нафинансови ресурси. Вместо това те използват възможностите си за производствона повече и по-качествени стоки и услуги. Второ, правителството харчи по-малкоза регулиране и доставя повече публични услуги.

В заключение ще посочим някои конкретни препоръки за реформи в България.

Стартиране на нов бизнес
· Регистрацията става административен процес
· Използване на един идентификационен номер
· Премахване на изискването за минимален капитал
· Въвеждане на електронна регистрация

Назначаване и уволнение на работници:
· Излишъкът на работна ръка да се признава за основание при уволнение
· Намаление на минималната работна заплата
· Увеличение продължителността на срочните договори

Регистриране на собствеността
· Създаване на кадастър за земята
· Консолидиране на процедурите по регистрация
· Създаване на електронни регистри
· Намаление на разхода и необходимото време за извършване на процедурата

Прилагане на договорите
· Съкратена процедура за събиране на задълженията
· Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето напроцедурата
· Изпълнението на решенията не е функция на съдилищата, а на частни съдия-изпълнители

Достъп до кредитиране
· Приемане на закон за обезпеченията
· Липса на ограничения за вида на обезпечението
· Оповестяване на позитивна кредитна информация
· Подобрена защита на личните данни

Защита на инвеститорите
· Разкриване на информация за семейна и непряка собственост
· Публичен достъп до информация за собствениците и за финансовото състояние

Закриване на бизнес
· Ограничаване на броя на обжалванията и намаляване на времетраенето напроцедурата
· Намаляване на разходите

Таблица 1: Индикатори за състоянието на бизнес-средата

Индикатор

България

Средно зарегиона

Средно застраните от ОИСР

Стартиранена бизнес

 

 

 

Брой процедури

10

9

6

Време (в дни)

32

42

25

Разходи (% отдохода на човек)

10.3

15.5

8

Минимален капитал(% от дохода на човек)

116.6

51.8

44.1

Назначаванеи уволняване

 

 

 

Индексза пречките при наемането на работници*

33

31.3

26.2

Индекс на негъвкавостна работното време*

40

51.5

50

Индекс на пречкитепри уволнение*

10

42.3

26.8

Индекс на негъвкавостна заетостта*

28

41.8

34.4

Разходи приуволнение (седмични заплати)

30

38.3

40.4

Регистриранена собствеността

 

 

 

Брой процедури

9

6

4

Време (в дни)

19

133

34

Разходи (% отдохода на човек)

2.4

3.1

4.9

Достъпдо кредити

 

 

 

Разходза създаване на обезпечение (% от дохода на човек)

1

7.7

5.2

Индекс на правата#

6

5.4

6.3

Индекс за кредитнатаинформация#

4

2

5

Покритиена публичния регистър на кредитите (заематели на 1000 души)

13

6.3

76.2

Покритиена частните кредитни бюра (заематели на 1000 души)

0

46.7

577.2

Защита наинвеститорите

 

 

 

Индекс на разкриванена информация

2

3.6

5.6

Прилаганена договорите

 

 

 

Брой процедури

34

29

19

Време (в дни)

440

412

229

Разходи (% отзадължението)

14

17.7

10.8

Закриванена бизнес

 

 

 

Време (в години)

3.3

3.3

1.7

Разходи (% отсобствеността)

8

13.1

6.8

Коефициентна възстановяване (центове на долар)

34.2

30.5

72.1

*По-високата стойност означава по-силна регулация

#По-високата стойност означава по-добър достъп до кредит

Източник:Световнатабанка

 


 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).