IME

За изследователската дейност в БНБ и АИАП

15.12.2006

Във връзка с бъдещото присъединяване на България към Европейския съюзвъзниква въпросът достатъчен ли е аналитичният капацитет на две от институциитесвързани непосредствено с икономиката на страната – Българската народнабанка (БНБ) и Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП). БНБ ебъдещ член на Европейската система от централни банки и ще участва при провежданетона общата парична политика за Еврозоната, докато АИАП подпомага министерствотона финансите при съставянето на бюджета и прогнозира развитието на икономиката.Ето защо е необходимо да направим преглед на изследователската дейност втези две институции.

Единственият достъпен начин за оценка на тази дейност е чрез аналитичнитепубликации, които са направени от тези институции през последните няколкогодини. По-конкретно ще разгледаме периода от началото на 1998 г., когатоБНБ започва да издава серията си “Дискусионни материали”. АИАП също имасвоя серия, озаглавена “Икономически изследвания”, началото на която е поставенопрез 1992 г.

Каква е равносметката? От 1998 г. насам БНБ е издала 38 статии – около5 на година, авторите или съавторите на 24 от които са служители на банката– средно по около3 на година. При АИАП аналитичните публикации са достапо-малко – едва 8 – т.е. около 1 на година. Макар че в БНБ издадените статииса средно около 3 пъти повече отколкото от АИАП, все пак изглежда, че ив двете институции или капацитетът на аналитичния персонал е недостатъчен,или не се използва в достатъчна степен.

Разбира се, е възможно да се предлагат за публикуване много повече материали,които обаче не са приемани поради една или друга причина. Тази информацияза съжаление е недостъпна и няма как да оценим дали все пак някои добристатии не остават непубликувани от тези институции поради някакви субективнифактори при оценката на предложенията.

При анализа трябва да имаме предвид и броя на персонала на двете институции,който се занимава конкретно с изследвания. Персоналът на АИАП се състоиот 83 щатни бройки, като можем да предположим, че дейността на голяма частот тях действително е насочена към анализиране на различните аспекти наикономиката. Следователно тези около 80 човека произвеждат средно по еднастатия всяка година. Естествено голяма част от дейността на АИАП е насоченакъм подпомагане на Министерството на финансите и е насочена към текущи проблеми,но въпреки това само една статия годишно изглежда твърде малко за цяла агенция.

Според Годишния отчет на БНБ за 2003 г. средният брой на служителите вбанката е бил 859 човека, от които “аналитичните специалисти” са били 303човека. Предполагаме, че този брой е силно преувеличен, тъй като е възможнов него да са включени много хора, които реално не се занимават с изследователскадейност, но въпреки това броят отново е значителен. Ако все пак се позовавамена официалните данни на 300 човека имаме по 5 статии годишно или среднопо 60 човека на статия.

Тук няма да се спираме на качеството на публикациите, тъй като за тазицел са организирани редакционни колегии в двете институции, но ще отбележим,че все пак се наблюдава стремеж за поддържане на едно сравнително високоравнище на материалите за българските стандарти, макар че понякога товадо голяма степен не се постига.

За сравнение можем да покажем какво е положението в някои страни, коитосе опитваме да достигнем и където са създадени традиции и добри практикив областта на икономическите изследвания. В Съединените щати и по-специалноот Федералния резерв са публикувани 610 статии за периода след 1998 г. –средно над 85 на година. Аналитичният персонал там се състои от около 450души или средно са необходими по 5 човека за статия. Данните за Канадскатацентрална банка са следните: 214 статии или около 30 на година, при бройна специалистите около 210 или 7 човека средно за една статия.

От посочените примери става ясно, че институциите в България, занимаващисе с аналитична дейност са много по-неефективни от световните примери иса необходими сериозни промени с оглед на подобряване на тези показателикато по-добро използване на съществуващия персонал или назначаване на висококвалифицирани и подготвени служители, за сметка на значително съкращаванена по-слабо образованите и неподготвени за новите условия хора, още повечече влизането в ЕС и ЕСЦБ се наближава.

Таблица 1: Публикувани статии за периода 1998 – 2004г.

Институция

Общо

Българсканародна банка

38

Агенцияза икономически анализи и прогнози

8

Резервнабанка на Нова Зеландия

60

Министерствона финансите на Нова Зеландия

150

Федераленрезерв

610

Канадскацентрална банка

214

Английскацентрална банка

147

Източник: БНБ, АИАП, Reserve Bank of New Zealand, Treasury of New Zealand,Federal Reserve Board, Bank of Canada, Bank of England

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).