IME

Инфографика: Здравен статус и основни причини за липса на лечение според бедността

Автор: ИПИ / 11.02.2022

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме данни за здравния статус и основните причини за липсата на изследване или лечение според доходите в домакинството.

  • Трима от четирима небедни определят здравословното си състояние като добро или много добро, а близо 87% от небедните не изпитват ограничения в действията си по здравословни причини;
  • Половината от бедните хора определят здравето си като средно, лошо или много лошо, а 25% от бедните са ограничени в действията си по здравословни причини;
  • Водещата причина за липса на изследване или лечение при небедните не е цената, а изчакването дали медицинските проблеми няма да отминат сами (33%);
  • При бедните категорично водещата причина за липса на изследване или лечение е високата цена (62%), докато другите причини са далеч назад ;

Изводите са от дълбочинно изследването на ИПИ, което се базира на анонимизираните индивидуални данни от статистиката на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Вижте повече в доклада на ИПИ: Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България (2021 г.)

 

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).