IME

Инфографика: Материални лишения при децата

Автор: ИПИ / 28.01.2022

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме материалните лишения при децата поради липса на финансова възможност на родителите по вид на лишенията и етнос.

  • Сред важните пречки пред преодоляването на неравенството във възможностите и социалното включване на децата от различните етнически групи е и достъпът до ресурси в домакинството;
  • Недостигът на основни материални блага е особено сериозен в ромските домакинства, независимо дали става дума за дрехи (48% от всички домакинства) и подходящи за сезона обувки (61%), свежи зеленчуци (52%) и месо (47%), подходящи за възрастта книги (64%) и място за писане на домашни (34%);
  • Тези дефицити носят със себе си сериозни рискове не само за социалната интеграция, но и за здравето на децата от малцинствени семейства.

Изводите са от дълбочинно изследването на ИПИ, което се базира на анонимизираните индивидуални данни от статистиката на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Вижте повече в доклада на ИПИ: Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България (2021 г.)

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).