Събития

ОПДУ: Кръгла маса (25 юли 2019)

Кръгла маса, „Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела. Отстраняване на проблеми при изпълнението“, 25 юли 2019 г.

През последните повече от две десетилетия се натрупаха редица осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека срещу България. Това доведе до немалко законодателни промени. По едно от ключовите дела обаче, а именно „Колеви срещу България“, липсва детайлен и адекватен отговор в изпълнение на отправените към страната препоръки. Техният характер адресира дълбок и трудно решим институционален проблем, свързан с устройството и организацията на съдебната власт, в частност с липсата на механизъм за независимо разследване и отстраняване на главния прокурор в случаи на съмнение за извършено от него престъпление.

По този повод, на 25 юли Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи възможни нормативни решения на проблема.

На събитието бяха поканени всички отговорни по темата институции в страната, в т.ч. представители на Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, действащи съдии и прокурори. Сред участниците бяха и представители на адвокатурата, както и на неправителствените организации с експертиза от сектора.

 

 

Кръглата маса се изпълнява по проект на ИПИ "Върховенство на закона и икономически растеж" (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”:  www.eufunds.bg