IME
Карта на доходите и бедността в България
ИПИ / 16.12.2016
Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и утвърждаването на Бургас. Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите икономически центрове в страната.
Касиери, шофьори, портиери - първи застрашени професии*
Десислава Николова / 16.12.2016
Технологиите и т.нар. технологичен прогрес се развиват с темп, немислим преди само няколко десетилетия. Експоненциалния им растеж води до чести, но за сметка на това фундаментални промени в структурата на съвременните икономики, при които не само отделни фирми, но и цели сектори загиват, а други растат с двуцифрен или трицифрен темп. Тези процеси са част от така нареченото „съзидателно разрушение” (creative destruction) по Шумпетер, който го описва като постоянната вътрешна „мутация” или революция в структурата на икономиката, при която старото се руши, за да отстъпи място на новото.
Разхищението продължава
Петър Ганев / 16.12.2016
Увод към „Черна книга на правителственото разхищение в България“ (2016): В периода 2009-2015 г. правителствата на България натрупаха бюджетен дефицит в размер на над 12 млрд. лева. Прогнозите за следващите няколко години също предвиждат дефицит, което означава, че публичните финанси на страната най-вероятно ще направят пълно десетилетие на дефицитно харчене. Този факт е от особено значение, тъй като настоящата публикация ясно показва как публичният ресурс у нас се прахосва в големи размери.
Промо на "Моите данъци" - kolkodavam.bg
16.12.2016
Изчислете своята лична данъчно-осигурителна тежест - kolkodavam.bg
Инфографика: Кой колко обществени поръчки е спечелил
Зорница Славова / 16.12.2016
Кой колко обществени поръчки е спечелил и кои са най-големите възложители в страната за периода 2007-2015 година?
Нов тренд: Софиянци се връщат на село*
Явор Алексиев / 16.12.2016
През последните 15-20 години огромната част от движението на населението е вътре в самата страна. 3-ма на всеки 4-ма души, които сменят местожителството си, го правят в рамките на страната, а по-малко от една четвърт се насочват към чужбина. Но все пак е радващо, че механичният прираст почти е стигнал положителни стойности през последната година. Иначе дълготрайните тенденции си остават едни и същи - страната продължава да страда от т.нар. брейн дрейн Тоест предимно наши млади специалисти напускат страната, за да търсят препитание в чужбина.
„Черна книга на правителственото разхищение в България“ (2016)
16.12.2016
Тази седмица беше представено второто издание на "Черната книга", която разказва 15 истории за прахосничеството на публичен ресурс в България.