IME
Ниепрепоръчваме
15.12.2006
 
Въпросътза референдум за ЕС – как и кога
15.12.2006
В сряда президента Георги Първанов, в своето обръщение по повод вторатагодишнина от встъпването му в длъжност, постави въпроса за провежданетона референдум за присъединяването на България към ЕС.
Полскиятзакон за свободата на стопанската дейност и някои неаналогичнибългарски решения
15.12.2006
Полският сейм гласува закон за стопанската свобода. Той се нарича точнотака и влиза в сила от 1 май т.г. Т.е. в деня на формализирането начленството на страната в ЕС. Който знае полски може да го намери илина страницата на полския сейм, или на страницата на ИПИ(заедно с няколко отзива за това законодателно начинание, публикуванив полската преса).
Цитатна седмицата
15.12.2006
 
Инфлациятапрез 2003
15.12.2006
През миналата седмица Националният статистически институт публикуваданни за инфлацията през 2003 г. Изменението на индекса на потребителскитецени в края на годината е 5.6% спрямо декември 2002 г., а средногодишнатаинфлация е съответно 2.35%. В тези числа няма нищо изненадващо тъй катотемповете на инфлацията по принцип са ниски след въвеждането на валутнияборд през 1997 г. Прави впечатление обаче инфлацията през последнитедва месеца, която е по 1.8% и допринася основно за темпа и през 2003г., тъй като през останалите месеци тя е значително по-ниска. Това сеобяснява с увеличените разходи на правителството в края на годината.През месец декември размерът на фискалния резерв намаля с 943 млн. лв.(по данни на БНБ) спрямо ноември, като плащанията по външния дълг оценявамена около 40 млн. лв. Останалите около 900 млн. лв. бяха използвани затринадесета заплата на бюджетните служители, за добавки към пенсиитеи за други “социални разходи”, което доведе и до по-високо търсене настоки и услуги и съответно до инфлация.