IME
Изследване на ИПИ: Кратък преглед на делата по несъстоятелност в България
ИПИ / 10.08.2018
Широкото понятие „фалит” всъщност показва една крайна и нежелана фаза за всеки бизнес – провал на бизнес начинанието и невъзможност за покриване на задълженията. Правото разглежда това понятие като търговска несъстоятелност. На това особено производство са придадени две основни функции – кредиторите по справедлив начин да получат дължимото им от активите на търговеца и възможност търговецът да оздрави предприятието си. До този нежелан резултат се стига при две хипотези – при неплатежоспособност или при свръхзадълженост. И в двата случая е необходимо изпълнението на нарочна процедура по несъстоятелност, която се осъществява пред окръжния съд по седалището и адреса на управление на търговеца.
Кризата с уменията в България
Явор Алексиев / 10.08.2018
Недостигът на труд в българската икономика има както количествени (брой хора), така и качествени измерения (липса на необходимите умения в наличната работна сила). Доколкото количественият недостиг е пряко следствие от демографските процеси и ръста на икономиката, той може най-бързо и ефективно да бъде адресиран чрез повишаване на икономическата активност на населението и чрез привличане на чуждестранни работници (основно от страни извън ЕС).
Международен индекс „Право на собственост” 2018
ИПИ / 08.08.2018
За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на физическата и интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2018 г. са включени 125 държави, отговарящи за 93% от населението по света и 98% от световния БВП.
IT и търговията преобладават при новосъздадените фирми
Адриан Николов / 10.08.2018
Прегледът на данните за демографията на предприятията доста ясно демонстрира къде се съсредоточава новата икономическа активност, която води със себе си бурното развитие на икономиката през последните години. Основните двигатели са търговията, както и IT и аутсорсингът на услуги, но в търговията са и най-малко жизнеспособните фирми. Същевременно обаче икономиката продължава да бъде доминирана от малки фирми и еднолични търговци.
Трябва ли да има съдебна ваканция?
Илия Димитров* / 10.08.2018
Работата на съда е комплексна. Тя не се състои само от съдебни заседания и постановяване на решения. Съдебната ваканция далеч не е дълъг отпуск за магистратите. Единственото нещо, което се променя в този период, е, че не се провеждат съдебни заседания по всички дела. Съдът приема документи и разглежда спешни дела. Времето, което не се прекарва в заседания, се използва за изписване на неизготвени до този момент съдебни решения, особено в най-натоварените съдилища. Намаляването на натовареността на най-натоварените съдии и по-балансирано разпределение на натовареността в системата може да обоснове намаляването на периода на съдебната ваканция, но цялостното ѝ премахване няма да доведе до положителен резултат, а само до хаос.