"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 19.06.2020

Вместо да градим паралелни центрове на стопански регулации, можем да отстъпим няколко крачки назад и да потърсим по-прости, но ефективни решения. Може да се възприеме формула за индексация на нивото на МРЗ с относително обективни и широкоприети индикатори за икономически растеж, производителност и инфлация. Същевременно, трябва да има механизъм за спиране на увеличението на минималната заплата при циклични кризи, водещи до икономически спад и нарастване на безработицата. Така постигаме прозрачност и предвидимост на бизнес средата. В „добрите години“ ще има постепенно догонване както на минималните, така и на средните доходи, а в кризи нивото на МРЗ няма допълнително да влошава състоянието на пазара на труда.

Годишният доклад за дейността на ВСС – много думи, но не казва нищо

Екатерина Баксанова / 19.06.2020
Съветът изготвя и внася в парламента посочения доклад по силата на чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Поне теоретично това би следвало да води до по-голяма публичност, прозрачност и отчетност на извършваните от органа дейности. Подобно задължение е в съответствие и със стандартите на Съвета на Европа, според които всеки съвет на съдебната власт „трябва периодично да публикува доклад за своите дейности, целта на който е, от една страна да посочи какво е свършил Съветът и какви трудности е срещнал, а от друга страна, да предложи мерки, които трябва да бъдат взети за подобряване функционирането на съдебната система в интерес на обществото.“

Туристическите общини бележат най-голям ръст на безработицата в хода на кризата дотук

Адриан Николов / 19.06.2020
Влиянието на икономическата криза върху пазара на труда през последните няколко месеца далеч не е еднакво в различните части на страната. Това личи дори в областните данни на Агенция по заетостта, като регионите с поначало по-слаба динамика на трудовия пазар са сред по-малко засегнатите. Казано с други думи, общините в застой си останаха в такъв и през кризата, а тези, които са с динамични и бълбукащи трудови пазари, реагираха отчетливо.

Всенародният стабилитет в България 2030

Иван Брегов / 19.06.2020
Мине се не мине и някое и друго десетилетие откак ГЕРБ са окупирали цялата власт в ръцете си и трябва да се пише нова стратегия и визия за развитието на България. В случая това е Националната програма за развитие България 2030. В този стратегически документ трябва да се побере виждането на властимащите за България във всички сфери на управление – въобще колко и докъде ще е благополучно обществото ни в следващите 10 години. Едно от водещите министерства при подготовката на дългосрочните държавни цели в областта „Институционална среда“ е Министерството на правосъдието (МП), начело с министър Данаил Кирилов.