"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 29.05.2020

Няма две мнения, че кризата с коронавируса сложи край на рекордните постижения на пазара на труда, които бяхме свикнали да наблюдаваме през последните няколко години. Съдейки по данните от последните една-две седмици обаче изглежда и че ударът по заетостта не е бил толкова тежък, колкото мнозина очакваха след обявяването на мерките и фактическото забраняване на дейността на цели отрасли на икономиката за два месеца. По тази причина, днес ще разгледаме въздействието на кризата и ограничителните мерки върху отделните икономически дейности през данните за безработицата, събрани от Агенцията по заетостта в хода ѝ.

Преференции през диференцирани ставки на ДДС ще имат неблагоприятен социално-икономически и фискален ефект в средносрочен и дългосрочен план

ИПИ / 29.05.2020
В контекста на подновения дебат за преференциалното третиране на потреблението на различни стоки и услуги с данък добавена стойност, отново припомняме ключовите аргументи защо това не е добра идея. Тук публикуваме текста на становището, което ИПИ изпрати до комисията по бюджет и финанси в народното събрание тази седмица.

Висше юридическо образование за всеки желаещ

Иван Брегов / 29.05.2020
През настоящата седмица обучението по специалността „Право” бе върнато в тъмните времена на 90-те години. С Постановление № 110 от 28 май Министерският съвет отменя приетата през 2017 г. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. От вложения дълбок замисъл за реформи, сред които повишаване на качеството в посока практико-приложни умения и засилване на специализацията, не остана и помен.

Карта: произведена продукция в туризма

ИПИ / 29.05.2020
Тъй като туризмът е най-тежко засегнатият от кризата отрасъл на българската икономика, след заетостта в сектора, днес в „265 истории за икономика“ ИПИ представя и структурата на произведената продукция в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.