"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 16.04.2020

Кризата с коронавируса предизвика шок на пазара на труда. Няколко дни след обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. пред бюрата на труда се извиха опашки от хора, които са били освободени от работните си места. Агенцията по заетостта предостави на ИПИ дневни данни за работата на бюрата по труда в страната в периода 1 март – 14 април 2020 г., които ясно показват нарастването на броя на безработните лица след обявяването на извънредно положение. Броят на безработните лица се е увеличил от 201 хил. до 272 хил. души в периода от 13 март – до 14 април 2020 г.

Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно

Адриан Николов / 16.04.2020
Публикуването на данните на НСИ за доходите и разходите на домакинствата за 2019 г. ни дават добър повод да хвърлим поглед към тяхната структура и особености в годината, която най-вероятно ще остане най-добрата за българската икономика в непосредствено бъдеще.

Добри и лоши новини от пазара на електрическа енергия

Калоян Стайков / 16.04.2020
Разразилата се пандемична криза поставя редица сектори и бизнес модели на изпитание както заради директни мерки за преустановяване на дейността им, така и поради затруднени доставки и намалени поръчки. Един от секторите, които не изглежда да изпитват такива проблеми е производството и разпределението на електрическа енергия, тъй като потреблението се увеличава въпреки ограничителните мерки. Същевременно данните за производството и търговията на електрическа енергия по свободно договорени цени за пореден път повдигат въпроси за състоянието на пазара в България.

Социалната закрила – най-голям разход и предизвикателство за ЕС

Наталия Николова * / 16.04.2020
Най-голям дял от държавните разходи в целия Европейски съюз (ЕС) се отделя за осигуряването на социална закрила на гражданите. Това не е изненадващо, на фона на икономическите и социални промени, свързани със застаряването на населението в цяла Европа, и може да се очаква тяхното увеличение да продължи и в следващите години. Въпреки това предизвикателствата пред всички държави членки са свързани не само с обезпечаването на тези разходи, но по-важното - с ефективното преструктуриране на пазара на труда и осигуряването на работна сила.