"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 28.02.2020

Тази седмица Европейската комисия публикува Зимния пакет на европейския семестър 2020 г., в който представя годишната си оценка на икономическото и социалното положение в държавите членки (виж повече). България е „извадена“ от групата на страните с макроикономически дисбаланси, девет страни остават в тази група, а три страни – Гърция, Италия и Кипър – продължават да имат „прекомерни дисбаланси“.

Талеб и короновирусът, или защо съвременната икономика е толкова уязвима от зарази

Адриан Николов / 28.02.2020
Най-общо, в икономиката има два вида събития – такива, които можем да предскажем и очакваме, и такива, за които това е на практика невъзможно. Пиковете и сривовете на икономическия цикъл спадат в първата категория; настъпването им е най-вече въпрос на време, и съответно основният управленски проблем е да ги предсказваме точно и да се нагаждаме към тях. Войните, изобретенията и пандемиите са от втория тип – събития, които се случват еднократно, на практика не подлежат на предвиждане, но имат голямо влияние върху развитието на икономиките и обществата като цяло.

Как малкият проблем води до голям порок

Иван Брегов / 28.02.2020
Несменяемостта на съдиите е правният инструмент, с който на практика се гарантира и укрепва независимостта и безпристрастността на съдебната власт и на съда, като единствен призван да реши правен спор. Според действащата българска Конституция, съдиите придобиват несменяемост с прослужване на петгодишен стаж на съдийска служба и след извършено атестиране. Една от основните цели на атестирането е да въведе ясни и стриктни критерии и прозрачни процедури при проверка на качествата на съдиите и резултатите от работата им. Като краен ефект, атестацията трябва да доведе до това полученото професионално развитие да съответства на действителните професионални качества.

Как се използва системата за електронно управление и колко ефективна е тя?

Наталия Николова * / 28.02.2020
Ефективното електронно управление е въпрос, чието решаване става все по-належащо. За постигането му са необходими редица реформи в нормативната и институционалната рамка, част от които вече са направени и функционират. В този контекст възникват въпросите каква част от гражданите се възползват от предлаганите услуги, какво е цялостното състояние на системата за електронно управление в България, до каква степен тя е ефективна и къде се намират основните пропуски.