"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 15.06.2018

БДЖ-Пътнически превози отново е в цайтнот. Ситуацията в момента с нищо не се различава от тази, в която компанията попада периодично последните години – запорирани сметки заради просрочия по кредитите (в случая по облигационен заем) и невъзможност на дружеството само да посрещне задълженията си. Става въпрос за едни 103 млн. лева, които отдавна трябваше да са погасени. Миналата седмица министерство на финансите отложи решението му с 10 дни (разбирай отпускането на поредния заем за Холдинг БДЖ) и обеща да потърси „отстъпки” от облигационерите. 10-те дни отсрочка изтичат в края на тази седмица и до момента няма сигнал за благоприятен изход от ситуацията.

Застрахователните дела и свръхнатовареността на съдилищата

Иван Брегов / 15.06.2018
Със застраховката гражданска отговорност обезпечаваме покриването от застраховател на причинени от нас на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Когато вредата е само върху автомобила, видът и размерът на обезщетението се изяснява и изплаща след оценка от страна на застрахователя. При тежките случаи на катастрофи, в които има причинени телесни повреди или смърт, извършителят понася и наказателна отговорност, като паралелно с това се поражда задължение за парично обезщетяване на пострадалите. В случай на смърт това право се наследява. При тези обстоятелства, предвид сложността на спора, въпросът за обезщетението се решава по съдебен ред (това са т. нар. застрахователни дела). Пред кой съд, обаче?

Бавното правосъдие - обществен проблем

Илия Димитров* / 15.06.2018
На гражданите и юридическите лица са предоставени редица правa в различни по характер актове – кодекси, закони, конвенции. Едно от тези права е застъпено в чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), ратифицирана в България през далечната 1992г. , а именно правото на справедлив съдебен процес. За да бъде един процес справедлив, то едно от изискванията е делото да бъде разгледано в разумен срок.. Право, което българският съд системно нарушава. Защо се получава така?

Малко гъвкавост и още по-малко математика в училищното образование

Адриан Николов / 15.06.2018
През последните години фокусът на дебата и реформите в системата на училищно образование гравитират най-вече около проблемите в модела на финансиране, начините на изпитване, учебниците и подобряването на връзките с пазара на труда и работодателите. Като че ли на по-заден план остава самото учебно съдържание, както и неговата структура и разпределение. Те обаче са не по-малко важни за качеството на крайния продукт на образованието. Публикуван тази седмица доклад на Eurydiceразглежда в сравнителен план структурата на училищното образование в страните членки на ЕС, което позволява поставянето на българското образование в по-широкия контекст на страните, с които неговите постижения най-често биват сравнявани.

И превозвачите искат да се „саморегулират”

Зорница Славова / 15.06.2018
На фона на редица критики за това, че в България регулираните професии и дейността им са прекалено строго регламентирани и задушават конкуренцията, напъните за добавяне на нови и нови професии към „регулираните” не спират. През последния месец още два нови бранша държат да влязат в режима на „саморегулация” (регулиране чрез квазидържавни органи – техните камари).