"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Къде в България се решават най-много дела по несъстоятелност

Зорница Славова и Иван Брегов / 27.04.2018
Като цяло данните показват, че няма силна връзка между икономическото развитие на областта и относителният брой на делата по несъстоятелност, разглеждани от окръжните съдилища. В този случай ясно изразените предпочитания към един или друг съд могат да се дължат или на възможността за влияние върху определени съдебни състави, или на степента на натовареност на съдиите, която предопределя бързината на производството.

Изследване на ИПИ: Пътят към фискална децентрализация

26.04.2018
При заложени в бюджет 2018 г. приходи от данъка върху доходите на физическите лица в рамките на 3,372 млн. лв., преотстъпването на една пета от постъпленията би увеличило собствените приходи на общините с близо 675 млн. лв. или с 30,4%.

Безспорно нарушение, спорно решение - няма наказание

Иван Брегов / 27.04.2018
Когато стигнем до съд, искаме да сме уверени, че делото ни ще бъде гледано от безпристрастен съдия. И причината е ясна – в спора търсим защита на икономическите си интереси или фундаменталните си права. В редица дела съдът се явява охранител и на обществения интерес. Такъв пример са делата по фалита на КТБ, в които държавата направи плащания с обществени средства и следваше да ги възстанови, поне частично, при осребряване активите на банката.

Защо автоматизацията не създава безработица*

Весела Кръстанова* / 27.04.2018
Роботизацията и автоматизацията създават страхове от масова безработица. Докато загубата на работни места в някои отрасли е неизбежна, скорошно проучване на Джеймс Бесен, разглеждащо ефектите върху производството на стомана, текстилната и автомобилната ромишленост за последния век в САЩ) показва, че тези процеси също така водят и до увеличаване на заетостта. Кое обяснява защо в даден период от време технологичният напредък води до нови работни места в едни сектори и безработица в други сектори в друг период? Отговорът на този въпрос би ни дал по-добра представа защо информационните технологии изглежда имат позитивен ефект върху заетостта днес.