"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 16.02.2018

Тази седмица бяха публикувани най-ранните данни за съвкупното производство през четвъртото тримесечие, както и редовните тримесечни данни за пазара на труда. И двете статистики потвърждават, че икономиката на България продължава да расте с добър темп и да създава нови работни места. Растежът на реалния брутен вътрешен продукт (на база коригирани данни) през четвъртото тримесечие е 3,6% на годишна база. Макар и да е малко по-нисък от растежа предходни три тримесечия, той все пак остава над средното за ЕС.

Как се отразява преминаването към еврото на кредитния рейтинг?

Весела Кръстанова* / 16.02.2018
Емпиричен анализ показва, че при всички новоприели еврото страни се наблюдава ефект на покачване на суверенния кредитен рейтинг след приемането на страната в чакалнята на еврозоната, ERM II, както и при официалното приемане на еврото след това. Ясната перспектива за присъединяване към „клуба на богатите” и самото присъединяване се интерпретират от кредитните агенции като безспорни фактори за намаляване на страновия и кредитния риск (разбира се, при равни други условия). От своя страна самото повишение на рейтинга допълнително прави страните по-привлекателни за инвеститорите.

Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата

Институт за пазарна икономика / 12.02.2018
В края на 2017 г. настъпват сериозни промени в работата на свободния електроенергиен пазар с приемането на промени в Закона за енергетиката. С тях се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 МВ, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г. Основният мотив зад тях е „елиминирането на възможностите за покупка/продажба по други начини (в т.ч. по телефона) [което] ще осигури равнопоставеност на търговските участници, ще освободи финансов ресурс в системата, тъй като ще отпадне необходимостта от поддържане на гаранционни обезпечения на няколко търговски платформи, както и ще засили доверието в свободния пазар поради отпадане на съмненията в корупция, нерегламентирани търговски практики и злоупотреби“.

ЦИК, гласуването по интернет и умението да установяваш идентичност

Адриан Николов / 16.02.2018
Няколко преодолими проблема настрана, симулациите на ЦИК установяват, че гласуването онлайн е по-удобно за потребителите, намалява риска от грешки в хода на изборния процес и улеснява изчисляването на окончателния резултат. Именно тези заключения правят още по-важно отстраняването и разрешаването на изброените по-горе проблеми в името на постигане на по-лесен, удобен и сигурен изборен процес.

Дискреционните правителствени решения, които надуват публичните разходи

Калоян Стайков / 16.02.2018
От направения кратък преглед се вижда как управляващите боравят с публичните финанси не само в противоречие на добрите практики за провеждане на фискална политика, но понякога и в разрез с нормативната уредба. Въпреки че бюджетното изпълнение през последните две години е значително по-добро от първоначалните очаквания, това прикрива сериозни пропуски при провеждането на фискалната политика в страната. Нещо повече – вместо управляващите да се възползват от подобрената икономическа ситуация, за да проведат редица дълго отлагани реформи, те раздуват неефективни разходи.