"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 20.10.2017

Легитимността на една личност, заемаща висша длъжност в правосъдието, се изразява в това да бъде възприета като достойна за поста си от всички – от хората в системата и от гражданите. Когато такива личности олицетворяват институциите, могат да бъдат преодолени законодателните дефицити на средата и би се възвърнало доверието в съдебната власт. Доколко новоизбраният за председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков се ползва с необходимата легитимност остава неотговорен въпрос.

За преодоляването на проблема с вечните председатели на съдилища

Иван Брегов / 20.10.2017
От години беда за българската съдебна система са вечните председатели, които по няколко десетилетия престояват на административни длъжности, откъснати от реалното правосъдие. Мандатът е институт, целящ да ограничи както във времето, така и в броя пъти едно лице да заема даден пост в определена администрация. Приетите промени в Конституцията през 2003 г. имат този първоначален замисъл.

Труден старт на оценката на въздействие

Калоян Стайков / 20.10.2017
След години на десетки законодателни изменения, които естествено водят не само до законодателна несигурност, но и до грешки, поправяни с нови законодателни промени, в края на 2016 г. бе прието задължението законодателната дейност на Народното събрание и Министерския съвет да включва оценка на въздействието от предлаганите промени.

Етническата структура, образователната среда и качеството на образование влияят на отпадането от училище

Адриан Николов / 20.10.2017
Анализът на данните на общинско ниво откроява еднозначно най-важните фактори за отпадането от училище. Статистически значим ефект имат три от избраните фактори – средната оценка в училищата в общината, делът на ниско образованото население и делът на ромското население. Предвид, че и трите променливи са преобразувани на скала от 0 до 100, ефектите им са пряко сравними – най-голямо е влиянието на образователната структура на населението, следвано от етническата структура и постиженията на училищата в общината. Делът на турското население, средната заплата и безработицата нямат статистически значим ефект