"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 10.06.2016

Част от предложените мерки са откровени привилегии, които не биха съдействали за по-добрата защита на права и интереси на гражданите и обществото. Напротив, част от тях дори биха влошили качеството на дейността и спазването на етичните стандарти. Вместо да се монополизира и централизира адвокатурата, следва да се потърсят демократични и образователни форми за подобряване качеството на професията.

Колко актуален е Законът за съдебната власт

ИПИ / 10.06.2016
Приемането на промените в Закона за съдебната власт в началото на 2016 г. беше окачествено като изключително важна стъпка от привържениците на плавни, плахи и половинчати реформи. Независимо дали ни харесва или има все още големи недостатъци, важно е всеки, който търси информация за последния вариант на закона, да има достъп до наистина актуалния текст.

Държавните предприятия отчитат печалба през 2015 г., но ситуацията в определени сектори остава критична

Георги Вулджев / 10.06.2016
През 2015 г. от всички 178 държавни компании 111 са били на печалба, 65 - на загуба и 2 - с нулев резултат. Въпреки че предприятията, отчели печалба, са почти двойно повече от тези, отчели загуба, медианната възвръщаемост на активите на всички тях е изключително ниска – едва 0,36%.

В кои области престъпността е най-висока и колко престъпления остават неразкрити

Зорница Славова / 10.06.2016
Въпреки намалението на броя на регистрираните престъпления, разкриваемостта им намалява по-бързо. Общият брой на регистрираните престъпления намалява с 28% през 2015 г спрямо 2000 г., а разкритите престъпления от регистрираните през годината – с 37%.

На какво се дължи растежът през първото тримесечие?

Десислава Николова / 10.06.2016
Данните за икономиката в началото на годината са в унисон с очакванията за това, че потреблението ще движи растежа тази година. Потреблението засега се подкрепя от възхода на трудовия пазар и от продължаващата дефлация. Въпросът е обаче колко дълго тези фактори ще продължат да действат предвид някои притеснителни сигнали от пазара на труда и очаквания обрат при динамиката на цените в следващите месеци.

Миграцията към столицата е равносилна на тази към чужбина

Явор Алексиев, Божидар Радев* / 10.06.2016
На фона на често цитираните данни за външната миграция на населението, миграционните процеси, които протичат вътре в страната, често остават встрани от публичния интерес. Прегледът на данните на НСИ за периода между 2007 и 2015 г. показва, че цели 79% от миграцията всъщност е вътрешна за страната, като миграцията към столицата е 2,7 пъти по-ниска от общата миграция към останалите 27 области на страната.

Фискалният резерв расте, но и дълговите плащания не изостават

Калоян Стайков / 10.06.2016
Управлението на фискалния резерв и провежданата фискална политика, въпреки по-доброто развитие на икономиката през 2015 г. и началото на тази година, все още са далеч от това, което се наблюдава до 2008 г. Това води до увеличаване на зависимостта на бюджета от настроенията на кредитните пазари и ограничава възможностите на бъдещи правителства да посрещат неочаквани ефекти.