"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 25.03.2016

Едни от най-сериозните регулации, които влияят върху пазара на съдебното изпълнение в България, са квотите и териториална компетентност на съдебните изпълнители. Тези ограничения се използват изключително рядко при т.нар. свободни професии както в развития свят, така при регулациите в България. Единствената друга професия, ограничена с квоти в България, са нотариусите, като законът позволява един нотариус на 10 хиляди души население. Квотата при съдебните изпълнители е още по-рестриктивна – един частен съдебен изпълнител (ЧСИ) на 30 хиляди души и ограничение за изпълнение в рамките на окръжния съд.

Социална цена на тока – добре дошли в 2002 г.

Калоян Стайков / 25.03.2016
От години се говори за дългоочакваната пълна либерализация на пазара на електроенергия и, като че ли, всяка следваща година е предпоследна по една или друга причина. Покрай освобождаването на пазара се заговори и за това, че то е свързано с увеличаване на цените за домакинствата. Естествено, изпълнителната власт започна да обсъжда варианти за защита на уязвимите групи от евентуално увеличение на цените. От началото на годината усилено се заговори за въвеждане на „социална цена” за определен размер потребена електроенергия от социално слаби потребители, които отговарят на съответните критерии за доход.

Икономика на тероризма*

Красен Станчев / 25.03.2016
След атентатите в Париж и сега след Брюксел хората съвсем не разбират по какъв начин правителствата може да се борят с тероризма. Същото важи и за „специалистите“. Не е ясно как противодействат на подобни деяния в бъдеще. Мисленето на избирателите по въпросите на тероризма е митологично и фолклорно. Това на политиците – също, с незначителни изключения. Коментаторите не са в състояние да формулират високи изисквания към законотворците. Онези, които могат, никой не ги слуша, даже ги мразят. Ще се опитам накратко да запълня този вакуум.

Ръстът на разходите за труд пак изпреварва този на производителността

Десислава Николова / 25.03.2016
Данните за разходите за труд са още едно парче от общия пъзел за пазара на труда. Този пъзел показва както възстановяването на заетостта през последните години благодарение най-вече на няколко бързо растящи сектора, така и все по-изострящата нужда от подходяща работна ръка. При това този недостиг е сходен с наблюдавания по време на икономическия бум, въпреки че икономиката расте с два-три пъти по-бавен темп от тогава, а безработните са с около 50% повече.

Предимствата на единен орган за почтеност

Александра Александрова* / 25.03.2016
През изминалата седмица Висшият касационен съд (ВКС) се произнесе със становище по проекта на Закона за предодвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Комисията от заседаващите съдии отправи сериозни критики към проекта, които посочват основни негови недостатъци както по отношение на кръга от уредени въпроси, така и във връзка с предвидения подход към справянето с проблемите. Същевременно в определени аспекти от анализа на съдиите се виждат неточности и непълноти.

Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2016

18.03.2016
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Замисълът на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език. Опитът от последните години показва, че участниците са поне от десет различни страни, като българската група студенти, разбира се, е най-голяма.