"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 02.03.2016

Между 2000 г. и 2016 г. бюджетът на съдебната власт е нараснал 5,5 пъти при увеличение на държавния бюджет за същия период от около 3 пъти. В същото време България се нарежда на второ място по брой на магистратите спрямо населението сред страните членки на ЕС. Анализът откроява редица сериозни проблеми както при управлението на ресурсите на съдебната власт, така и в процеса по изготвяне на бюджета, неговото управление и отчитане.

Колко ефективна е процедурата за макроикономически дисбаланси на ЕС?

Десислава Николова / 02.03.2016
В края на миналата седмица Европейската комисия публикува най-новия си доклад за България в рамките на Процедурата по макроикономически дисбаланси. Процедурата беше въведена като част от пакета мерки за по-добро икономическо управление на ЕС след кризата от 2008-2009 г. Тя започна да се прилага от началото на 2012 г. с първия Доклад за механизма за предупреждение (Alert Mechanism Report), с който стартира ежегодният цикъл по процедурата. Най-общо на процедурата се разчита да идентифицира, предотвратява и коригира макроикономически баланси в страните членки, колкото е възможно по-рано.

Насоки за политики в борба с бедността

ИПИ / 02.03.2016
Фокусът на публичните политики неизбежно следва да попадне върху факторите за бедност, а не върху фискалните мерки за покриване на "липсващия" доход. Данните категорично показват, че обсъждането на темата за бедността не може да се изчерпва с дискусия за административното повишаване на доходите, обезщетенията и помощите.

Двуликото бюджетно изпълнение за януари

Калоян Стайков / 02.03.2016
Напълно очаквано, изпълнението на консолидирания бюджет за януари е значително по-добро от миналогодишното. За месеца е постигнат излишък от 991 млн. лв., което е увеличение от 9,3% в сравнение с януари 2009 г. (най-високият излишък за последните девет години) при хармонизирана инфлация на потребителските цени от 6,7% за периода. Т.е. дори и отчитайки инфлацията за последните 7 години, излишъкът за януари тази година е реално по-висок от най-високия излишък до момента. Още по-добрата новина е, че за разлика от предходни години, излишъкът се дължи както на по-високи постъпления, основно от данъчни приходи, така и на сериозно свиване на разходите.

Опит за решаване на проблема с гонките

Александра Александрова* / 02.03.2016
Във връзка с все по-честите случаи на пътни инциденти, голяма част от които приключват със смърт или тежка телесна повреда на пострадалите, през изминалите две седмици в парламента се обсъждаха три законопроекта за засилване на контролните мерки по пътищата, както и за налаганите санкции.