Ще станат ли по-свободни свободните професии
Зорница Славова / 11.10.2013
В България доста голяма част от свободните професии се регулират тежко – създават се Камари, предоставят се изключителни права, съществуват голям брой изисквания към практикуващите ги, определят се цени на услуги и се установяват редица ограничения при упражняването на професиите. Подобни са условията, при които работят одиторите, архитектите, инженерите, фармацевтите, адвокатите, нотариусите, оценителите и частните съдебни изпълнители.
Данъчни реформи в държавите-членки на ЕС (2013)
11.10.2013
Изправени пред трудна фискална позиция през 2012 и първата половина на 2013 г., много от страните в ЕС предприеха увеличение на данъчното бреме, както по отношение на преки и косвени данъци, така и засягайки (в по-ниска степен) осигурителните плащания. Наблюдаваха се промени в облагането на доходите на физическите лица, най-често свързани с увеличаване на данъчните ставки (особено горните пределни ставки), въвеждане на допълнително облагане или разширяване на облагаемата база.
Икономиката все още не се е възстановила от кризата
Десислава Николова / 11.10.2013
През 2009 г. икономиката на България не бе подмината от световната финансова и икономическа криза и брутният ѝ вътрешен продукт се сви с 5,5%. През следващите три години икономиката започна плахо възстановяване, което се характеризираше с минимални темпове на растеж. Въпреки че спадът в България през 2009 г. не беше от най-дълбоките в ЕС, растежът между 2010 и 2012 г. беше толкова нисък, че дори и през 2012 г. икономиката все още не достига съвкупното си производство от преди кризата (2008 г.). Т.е. така погледнато, възстановяването от кризата до момента не се е случило.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2013 - януари 2014
04.10.2013
ИПИ обявява последния за 2013 г. конкурс за стажанти. Период на стажа: 4 ноември 2013 - 31 януари 2014
Обща селскостопанска политика: Субсидии и производителност на земеделските стопанства в ЕС*
11.10.2013
Докладът изследва въздействието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху общата факторна производителност в ЕС. Авторите на изследването емпирично изучават ефектите посредством данни от счетоводната мрежа за фермите (FADN) с примери от 15 страни членки на ЕС за периода 1990-2008. Основните открития са ясни: субсидиите имат негативен ефект върху земеделската производителност до 2003 г., когато те са обвързани с производството. След реформата през 2003 г. и отделянето/премахването на това обвързване, се забелязват позитивни ефекти от субсидиите в няколко от 15-те държави.