"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 06.04.2012

Решението за емитирането на нов публичен външен дълг до 2 млрд. лв. бе до голяма степен очаквано, но въпреки това предизвика сериозен интерес и много коментари в общественото пространство. Видно е, че самата новина за поемането на нов дълг не се приема добре от обществото, като почти винаги нещата се персонифицират – досега беше „дълга на Милен Велчев”, сега пък се говори как Дянков щял да емитира (сякаш лично) държавни ценни книжа. Подобно отношение е полезно в дългосрочен план, тъй като по принцип прави идеята за нов външен дълг непопулярна сред политиците, но то трябва да се превърне в критично отношение към първопричините, които налагат поемането на нов дълг.

Размисли без страсти за новите касови апарати

Николай Вълканов / 06.04.2012
Пред мен има опашка, а продавачката гледа новия касов апарат с недоумение и неуверено цъка копчетата по него. Засега това е единственото ми наблюдение върху ефектите от въвеждането на фискални устройства, свързани с НАП. В по-дългосрочен план очакваните ефекти са „изсветляване“ на оборотите в търговията и нетни приходи за бюджета от около 30 млн. лв. за първата година (ако се съди по цитираните в медиите суми). Всичко това е хубаво, но възникват няколко въпроса, които хвърлят сянка върху иначе добрите намерения.

Знаете ли, че: пенсиите заместват все по-голяма част от осигурителния доход?

06.04.2012
На графиката е представен своеобразен коефициент на заместването на дохода на българските пенсионери за периода 1997-2010 г., който представя до каква степен получаваната пенсия запазва стандарта на живот от времето, когато човекът е работил. Този коефициент е изчислен като съотношение между средната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) и средния осигурителен доход. Ясно се вижда, че през почти всички години от изследвания период отношението нараства, като постепенно се увеличава от 34,1% през 1997 г. до 48,3% през 2010 г.

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да бъдат разглеждани (26 март - 6 април 2012)

06.04.2012
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и др.

Хората няма да плащат повече за същите здравни услуги

Калоян Стайков / 06.04.2012
Необяснимо е желанието на много хора все някой да се грижи за тях, вместо сами да се погрижат за себе си. Да, има хора, които нямат такава възможност; има непредвидени обстоятелства и в крайна сметка всичко може да се случи. Но не такъв е случаят с новото-старо предложение да се увеличи осигурителният доход, защото в системата на здравеопазването нямало достатъчно средства. Този път това предложение беше „възкресено” от пациентската организация Конфедерация “Защита на здравето“.

Рейтинг на активната прозрачност

Иван Тодоров* / 06.04.2012
В последните години се води интензивна дискусия относно прозрачността при използване на ресурсите в публичния сектор. Вече е публикуван и първият рейтинг за активна прозрачност, оценяващ интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт. На базата на 40 индикатора са оценени 474 страници на 489 административни структури на централно, териториално и местно ниво.

Програмните бюджети са реформата на 2012?!*

Петър Ганев / 06.04.2012
Сметната палата публикува дългоочаквания одит на бюджетния процес в страната (виж тук) и направените в него констатации моментално намериха отзвук в общественото пространство. Докладът е за периода януари 2008 – юни 2011, което обхваща както година на рекордни бюджетни приходи и голям излишък (2008), така и кризисните години (2009, 2010), когато приходите се сринаха и бюджетът излезе на сериозен дефицит.